Langs Lågen i Larvik, ved Stubberud, ligger et 1,8 kilometer langt kvikkleireområde som var definert i høyeste risikoklasse for skred. NVE og Larvik kommune kom fram til et sikringstiltak med motfylling nederst i kvikkleiresonen, på 70 000 m3steinmasser.

Asplan Viak har stilt med et tverrfaglig bredt sammensatt team og har sammen med NVE planlagt og prosjektert det omfattende sikringsarbeidet.

Landskapsarkitekten har vært en sentral aktør i prosjektet fra regulering til ferdig bygd anlegg og bidratt til at sikringstiltaket også har gjort området mer tilgjengelig for allmennheten. Som avbøtende tiltak ble det bestemt å tilrettelegge hele området med turstier, til dels universelt utformet og å åpne tre bekker. Det er også særskilt tilrettelagt for laksefiskere, med egen fiskehytte og båtstø. Området har blitt et viktig tilskudd for opplevelsesverdien når man beveger seg langs Lågen. De åpne bekkene vil virke flomdempende og bidra til redusert utvasking av partikler og næringsstoffer til elva. Det er laget en egen tiltaksplan for bekjempelse av fremmede arter, og en detaljert plan for massehåndtering ved gjenbruk av jord. 

Samarbeidspartnere:  Dr. Blasy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG; hydrologiske beregninger, TNT Landskap AS; bistand med bekjempelse av svartelistede arter, samt strategi for revegetering, Norconsult; tilleggsundersøkelser av elvemuslinger i de nære influensområdene, Geoingeniørene AS; innmåling og utstikking

 

Along Lågen river in Larvik municipality there is a 1,8 km long quick clay area that was defined as a high rated danger zone by NVE. To secure the area it was used 70 000 m3of rock substances. On top a new forest is growing along with newmade pathways and small streams. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Larvik, Vestfold

Oppdragsgiver: Rassikringstiltakets lengde er ca. 1,4 km

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Prosjektansvarlig: Trygve Steiner Nilsen

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Simon K. Blix, landskapsarkitekt og Inger Synnøve Elsness MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak; landskap, regulering, vann og avløp, naturmiljø, ytre miljø, veiplanlegging, prosjektadministrasjon og byggeledelse, NVE region sør og NGI

Annet: Fotograf: Dag Jenssen

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • 20170814-asplanviak0052
  • 20170814-asplanviak0110
  • 20170814-asplanviak0191

Liknende prosjekter