Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 ble prosjektet «Reetablering av skredområdet» igangsatt for å utarbeide en framtidig landskaps- og arealbruk, tett knyttet opp mot NVEs undersøkelser og stabiliserende tiltak. Konseptfasen, for å avklare kommunens behov og ønsker for skredområdet i framtiden, startet i mars 2021.

Målsettingen var å sikre en best mulig etterbruk av skredområdet, for flest mulig. Mange ble direkte berørt av skredet og har lidd tap og hatt dramatiske opplevelser. Det var derfor viktig at prosjektet tok spesielt hensyn til disse, i nært samarbeid med psykososialt ressurssenter. Over 220 innspill og samtaler, sammen med faglige geotekniske føringer og råd fra NVE, danner grunnlag for konseptet. 

Overordnet er visjonen å reetablere natur, samtidig som området blir tilgjengelig for allmennheten. Ved å hente inspirasjon i naturens og landskapets forutsetninger kan man lage en unik naturpark i Gjerdrum. Det karaktereristiske ved de naturlige ravinene i landskapet på Romerike ble tatt med inn i prosjektet, slik at naturparken blir en blågrønn streng gjennom kultivert landskap. Avgreninger mot sentrum vil skape et nettverk for flora, fauna og mennesker. 

Prosjektet har en rekke naturgitte forutsetninger. Mulighetsrommet kan oppsummeres slik: Grunnforholdene begrenser mulig etterbruk. Åpne vannveier og vegetasjon langs vannveiene sikrer kontroll på erosjon. Blågrønne strukturer gir grønne korridorer i et kultivert jordbrukslandskap for både flora, fauna og rekreative elementer for Gjerdrums befolkning. Reetablering av jordbruksarealer vil sikre matproduksjon og lokale enkeltmannsforetak. 

Sammen med naturelementer blir parken et sted for rekreasjon for lokalbefolkningen, men også en attraksjon som kan tiltrekke seg flere besøkende til Gjerdrum. Prosjektområdet er delt inn i fire delområder som gis hver sin karakter; Generasjonsparken, Skogen, Dammen og Utsikten på Holmen. 

---
In aftermath of the catastrophic landslide in central Gjerdrum on 30 December 2020, the project “Reestablishment of the landslide area” was initiated to prepare for future landscape and land use, closely linked to NVE’s investigations and stabilization measures. The concept phase started in March 2021 to clarify the municipality’s needs and wishes for the avalanche area in the future. The goal was to ensure the best possible after-use of the area for as many people as possible. Many were directly affected by the landslide and have suffered losses and dramatic experiences. 

The overall vision is to re-establish nature, while making the area accessible to the public in the future. By making use of nature’s and the landscape’s conditions, a unique nature park can be created in Gjerdrum. The characteristic features of the natural ravines in the landscape of Romerike are included in the project, so that the nature park becomes a blue-green string through the cultivated landscape. Links towards Ask will create a network for flora, fauna, and people. 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Gjerdrum, Akershus

Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2021–2022

Areal/størrelse: 350 daa

Prosjektansvarlig: Ellen Melander

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jens Lampe MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Bita Rajabi MNLA, Elizabeth Nielsen og Jens Lampe MNLA

Rådgivere/konsulenter: LightBureau, AFRY

Underleverandører: SWECO (naturmangfold) og Advansia (kostnadskalkyle)

Samarbeidspartnere: NVE

Prosjektgruppe: Jeff Forbes, Mona Holtmoen, BitaRajabi, Elizabeth Nielsen og Jens Lampe

AFRY Ark Studio

  • L_002_Delplan Generasjonspark
  • L_003_Delplan Dammen
  • L_004_Delplan Skogen
  • L_005_Delplan Holmen

Liknende prosjekter