Myrvoll stasjon ligger sentralt i Oppegård. Planområdet er på 390 daa og skal bygges ut med ca. 5-800 boliger, lokalsenter, skole og barnehage. Stedsutviklingen skal baseres på framtidsrettede og miljøvennlige prinsipper.

Ambisjonsnivået er at Myrvoll stasjon skal bli et referanseområde for stedsutviklingsprosjekter av tilsvarende størrelse. Viktige premisser for planarbeidet er at landskapskvaliteter som furukollen og våtmarksområdene skal være med å gi Myrvoll stasjon en særegen identitet også etter utbyggingen.
Prosjektet omfatter tett samarbeid med oppdragsgiver og kommunen. Stedsanalyse, masterplan og skisseprosjekt er under ferdigstillelse.  Målet er politisk behandling av område- og detaljreguleringsplanen høsten 2012.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oppegård

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Prosjektperiode: 2011 -

Areal/størrelse: 390 daa

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Kittelsen Røberg, Christina Krohn Skjæveland og Marianne Thomassen, alle MNLA

Arkitekt: HRTB Arkitekter

LANDSKAPERIET AS

  • svart- bedreskrift_layoutforsection3.0

Liknende prosjekter