Det hele 121 dekar store området var tidligere takeoff- og landingsområde for Fornebu flyplass. Tomten var sterkt preget av bruk som midlertidig massedeponi, og det opprinnelige terrenget fra før flyplassens tid var i stor grad borte.

Prosjektet har hatt fokus på en miljø- og samfunnsrettet planlegging, der veiledere for miljøriktig prosjektering og bygging for Fornebu er lagt til grunn. 

Området er organisert med åpne, felles grønne arealer som knytter sammen eksisterende grøntområder og naturområder på hver side av feltet. Aksen som dannes av den gamle flystripen ble gjort til et stort sentralt grøntdrag som binder sammen Sentralparken og friområdene ytterst på Storøya. Tverrgående smalere grøntkorridorer binder sammen naturreservatene Storøykilen og Koksabukta i nordvest og sørøst. Mellom grøntdragene ligger bebyggelsen som 14 mindre tun av varierende størrelse, materialbruk og boligtypologier. I hvert tun er det skapt frodige uterom, med felles uteplasser, rause, private forhager for beboerne og lekeplasser for småbarn.

Feltets store grøntområder er lett tilgjengelig for alle og tilrettelagt for ulike former for lek og opphold. Den sentrale grøntaksen har en gjennomgående gangvei som knytter til seg strøkslekeplass, åpne gressletter og oppholdssoner. En stor elipseformet terrengform gir utsikt og variasjon i et flatt landskap. Sammen med et nettverk av mindre gangveier, retningsgivende treplanting og myke terrengformer er nærlekeplassene lagt til de tverr-gående grøntkorridorene. 

I dette store området med mange felt har det vært viktig helt siden starten å skape et tydelig hieraki gjennom landskapsrommene: å skape uterom med forskjellig grad av intimitet, åpenhet og egenart i og mellom tunene, for å gi variasjon i opplevelse av uterommene, samtidig som man kjenner familiaritet og trygghet i et fellesskap. 

 

Together with Lund Hagem Arkitekter, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter won in 2004 the masterplan competition for Storøya, a new residential area outside Oslo. Part of the former Fornebu Airport, this 30-acre area is organized with easily accessible common green spaces that interconnect with the surrounding landscape. The axis formed by the old runway has been made into a large and open central park with transversely narrower green corridors. Between the green grid, the housing emerges as 14 smaller constellations or “tun”, varying in size and typologies. The “tun” are varied, lush and densely planted with shared spaces, generous private front gardens, and smaller playgrounds. 

As a result of the large site, its unique history and surrounding, it has been an important strategy already from the development of the masterplan to create varying degrees of intimacy, openness, and uniqueness in and between the “tun”. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Bærum, Viken

Oppdragsgiver: Fornebu Utvikling ASA/Obos Fornebu AS

Byggeår: Ferdigstilt 2019

Prosjektperiode: 2004–2019

Areal/størrelse: 121 daa

Prosjektansvarlig: Johanna Göranson MNLA

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Johanna Göranson MNLA, Fredrik Frostad Hjortland MNLA (nå ansatt i Arkitema)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johanna Göranson, Fredrik Frostad Hjortland, Heidi Borgersen alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Flere ulike

Entreprenør: Flere ulike

Anleggsgartner: Flere ulike

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Priser i konkurranser: Masterplan for Storøya, Fornebu, 2004.

Gullik Gulliksen AS, Oslo

  • Storøya 2
  • Storøya 3
  • Storøya 4
  • Storøya 6

Liknende prosjekter