Prosjektet er en mulighetsstudie for Petersons papirfabrikker i Moss. Studien viser hvordan det tidligere industriområdet kan utvikles til en moderne bydel i forlengelsen av dagens bysentrum.

Kommunen ønsker å styrke sentrumslivet og handelen i Moss by. Det har vært en sentral oppgave å vise hvordan Verket kan etableres og være en bidragsyter til dette, i tett dialog med det pågående arbeidet med kommunedelplan for Moss sentrum.

Etablering av ny detaljhandel vil kunne skape konkurranseforhold som kan svekke den eksisterende handelen i sentrum. På den andre siden vil etablering av boliger og arbeidsplasser trekke i motsatt og positiv retning. Det samme vil etablering av gode byrom i kontakt med sjøen. Tilgjengelighet til Mosselva og sjøfronten vil gi positive bidrag til utviklingen av Moss.

Mulighetsstudien viser hvordan området kan utvikles gradvis over en lang periode, og har dannet grunnlaget for de formelle planarbeidene gjennom en områdeplan. Områdeplanen legger til rette for ca. 250 000 m2 ny bebyggelse, i tillegg til transformering av enkelte bygninger av historisk verdi.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Moss, Østfold

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom/RMS Eiendom

Byggeår: 2012-pågår

Areal/størrelse: 340 daa

Prosjektansvarlig: Siv.ark. Hans Baalerud

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anders Hus Folkedal MNLA

Rådgivere/konsulenter: Erik Plate, Cand.agric, Geir Nummedal, landskapsarkitekt, Betsey Marie Eskeland MNAL, siv.ark. Sissel Engblom, Siv.ark. Christoffer Jacobsen, Geir Are Guddal,­ vegingeniør, siv.ing. Torstein Reistadbakk, Giambattista Zaccariotto, arkitekt/urbanist

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Verket 2
  • Verket3
  • Verket4

Liknende prosjekter