Toten har lange tradisjoner for alléplantinger som sammenbindende arkitektoniske landskapselementer ved adkomst, mellom tun og mellom to eller flere gårdsanlegg.

Prosjektet skal øke bevisstheten omkring alleenes betydning som viktige strukturerende og romdannende element i kulturlandskapet. Enkeltalleer og det gamle nettverket av alleer mellom embetsmannsgårdene skal reetableres og fornyes. Flere grunneiere skal stimuleres til å plante nye og/eller reetablere eksisterende alleer. Ved å sette søkelyset på dette kan en synliggjøre visuelle verdier knyttet til et variert kulturlandskapsbilde.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Østre- og Vestre Toten

Oppdragsgiver: 2009-2010

Prosjektansvarlig: Feste Kapp AS

Landskapsarkitekt: Feste Kapp AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hans Olav H. Egge og Ole Berg, begge MNLA

Samarbeidspartnere: Mjøsmuséet AS, Østre- og Vestre Toten kommune, lokale grunneiere og bondelag

Idé/initiativtaker: Feste Kapp AS

Feste Kapp AS

  • alleprosjekttoten2009-02

Liknende prosjekter