Rasteplassen ligger ved Andelva-vassdraget i sørgående retning langs E6. Anlegget omfatter badestrand, brygge og rampe, terrengforming med voller og murer, lekeplass og rastearealer, turveisystem, beplantning, møblering og detaljering av plassdannelse og parkeringsarealer i tilknytning til kiosken.

Parkanlegget har tatt form etter ønske om bevaring av mest mulig stedegen vegetasjon, både eksisterende skogbunn og trær. Det er lagt vekt på å skape ulike opplevelser både for korttids­besøkende og for lokalbefolkningen, som også benytter seg av stedet.

Kontakten med vann er viktig, både som en fysisk mulighet og som en visuell opplevelse i form av brygge og gangvei med benker langs vannet. Gabioner er romskapende elementer som gir de besøkende mulighet til roligere, tilbake­trukne steder. Det er bygd grønne murer, særlig rundt kioskbygget og langs tur­veiene. Disse føyer seg naturlig inn i området og er nærmest ikke synlige, i henhold til intensjonen. Ved badeområdet er det plassert et stort klatrenett, som tiltrekker seg mennesker i alle aldersgrupper.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Eidsvoll, Akershus

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2007-2012

Areal/størrelse: Ca. 50 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 940 mill. kr (for hele Dal - Boksrud)

Prosjektansvarlig: Hans Arne Sæbø

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Hamar

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingrid Sandberg Kjørven MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingrid Sandberg Kjørven, Kjersti Westgaard Gillund, Anne Midtveit, Anette Blomli Rudi, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Mesta AS

Arkitekt: Løvseth+Partner AS

Norconsult Norge AS, Hamar

  • Andelva rasteplass2
  • Andelva rasteplass3
  • Andelva rasteplass4
  • Andelva rasteplass5

Liknende prosjekter