Vi har alle behov for nærhet til natur, tilknytning til hverandre og rom for fri utfoldelse. I Arnaparken kombineres naturrestaurering i våtmarksparken med en ny folkepark, utformet for møter mellom mennesker, aktivitet, lek og rekreasjon.

Tilknyttet parken har også friidretten fått et kastfelt for spyd, diskos og slegge, til glede for det lokale idrettsmiljøet ved Arna idrettspark, med lovende talenter. Sammenvevingen av de ulike delene skaper forhåpentlig en helhet som er av større verdi enn summen av enkeltdelene.   

Folkeparken
Folkeparken er det sentrale møtestedet i Arnaparken, der selve hjertet er en paviljong med grønt, buet tak som på regnfulle dager gir ly over benker og bord og sitteamfi. En åpen grusplass omkring paviljongen gir rom for boccia, marked, musikk og mer fleksibel bruk til hverdag og fest. Det legges til rette for aktivitet i form av en klatreløype, karusell, balansestubber, vannlek og et såkalt undringsområde.  

Treffpunkter og forbindelser
Sitteplassene i anlegget legger til rette for hvile og gir treffpunkter med utsikt til folk og natur. Frukttrær og bærbusker gir
spiselige innslag i parken om høsten. Parkens dyrkingskasser gir muligheter for små, grønne fingre – i samarbeid med nærliggende barnehager. Grusveiene i parken knytter sammen idrettsarealene, folkeparken og våtmarken. Trebroene gir god grunn til å stoppe opp for speilinger i vannet og glimt av stokkender med unger.
 

Våtmarksparken
Ryggraden i våtmarksparken er bekker og dammer. Naturrestaureringsprosjektet skal øke naturmangfoldet, ivareta flomsikkerhet og bevare våtmarken som
karbonlager. Forhåpentligvis vil våtmarksparken vekke nysgjerrighet og skape engasjement for naturen. Landskapsøkologiske prinsipp er lagt til grunn i utformingen. Ut ifra forutsetningene er naturarealene med dammer gjort så store som mulig, lokalisert lengst mulig vekk fra idrettsparken, og inntil det omkringliggende kulturlandskapet. Dette gir dyrelivet både skjerming fra aktivitet og nærhet til
åker og eng, som er viktig for fuglearter som linerle, vintererle, enkeltbekkasin og tjeld. Artsrike kantsoner mellom vann og land har fått god lengde i form av bukter og viker. Dybdevariasjon i dammene skaper gode forhold for ender og reduserer faren for gjengroing i de dypere delene. En holme skjermer for predatorer og gir vadefugler og ender trygt sted for opphold, og mulighet for hekking.  

Vegetasjon og flomsikkerhet
Mye av det opprinnelige vegetasjonsdekket ble skavet av og lagret før terrengformingen av parken.  Det viste seg at reetableringen av vegetasjon var robust, ettersom parken kunne håndtere store nedbørsmengder rett etter ferdigstillelse.For etablering av et naturvennlig busksjikt i parkens randsoner ble det tatt stiklinger fra lokale vierplanter. Disse ble oppformert på en planteskole, før unge planter ble reetablert i anlegget. Vierplantingene er så langt vellykket. Det jobbes også med etablering av blomstereng i deler av anlegget.  

Kasfelt omgit av natur
Kastfeltet er omkranset av en fjellbekk og grenser til restaurert natur, kulturlandskap og park. Her kan man kaste slegge, spyd eller kule til lyden av tjeld oglinerle. Forhåpentligvis vil det tette naboskapet mellom park og idrett gi synergier for folkehelsen i Arna. Alt er lagt til rette for at Arnaparken kan bli en lokal møteplass mellom kultur, natur og idrett. 

---
Arnaparken is a wetland park located next to Arna Idrettspark outside Bergen. The park is registered as a state-protected recreational area, in close connection to a living cultural landscape.
 

One of the most important parts of the project has been the re-establishment of wetland, which is a nature type where 14 % of all endangered species in Norway have their natural habitat. Some new bird species for the area has visited the restored wetland. Other bird species, like mallards, breed in the new habitat. 

The recreational part of the park featurews a pavilion with curved roof, this is the most central meeting point of the park. Various activities are facilitated, with constructions like a climbing course, a carousel, balancing logs, and a small water play area. Gravel pathways and wooden bridges makes connections, and benches provides opportunities for rest, chat, and views of people and nature. The new throwing area for javelin, discus and hammer adjacent to the park is partly surrounded by a mountain stream, andprovides a contribution to the local sports community. Arnaparken is a place where people can meet to socialize, work out and, if lucky, spot some endangered bird species. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten. Prosjektleder Gunnar Rise MNLA, prosjektansvarlig Knut Hellås MNLA

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2018–2022

Areal/størrelse: 18 daa

Kostnad inkl. MVA: 30,5 mill. kr (park og kastfelt)

Prosjektansvarlig: Kristian Ramstad Johansen og Henning Larsen arkitekter

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gjermund Åbergsjord, Yvonne Bruvik Hauge og Nathaniel J. Behrends MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, Henning Larsen, (NNI Resources, Sweco)

Entreprenør: Vestafjell AS

Anleggsgartner: Jans Hageservice AS

Underleverandører: Vestlandske Limtreindustri AS, Johs Sælen & Sønn AS, Kompan, PST Sportsanlegg

Arkitekt: Mary Linh Nguyen og Lillian Lotsberg

Samarbeidspartnere: Weglo Design og Plan & Landskap AS

Annet: Byggeledelse: Artec AS v/Ivan Todorovic. Vierbeplantning: Gimle Planteskule

Henning Larsen, Bergen

  • 2303_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • 05 2573_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • DJI_0052 (1)
  • 04 eh 2378_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • DJI_0366
  • IMG_4837
  • eh 2537_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

Liknende prosjekter