Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har blitt transformert fra en grå tofelts vei med ensidig fortau, til en firefelts grønn allé med gang- og sykkelfelt på begge sider. Alt overvann i prosjektet behandles lokalt, i grønne rabatter og regnbed mellom gang- og kjørearealene.

Gata framstår nå som grønn og frodig, med trær i sammenhengende rekker og i grupper. En viktig intensjon med beplantningen er å skape variasjon langs gateløpet. Det er derfor benyttet 13 ulike trearter i tillegg til et rikt antall staude-sorter i bed og regnbed, til sammen over 45 ulike arter. Trærne er plantet i stramme rekker i siderabattene, mens det i midtrabatten er plantet grupper som en mykere kontrast. For å unngå opphold i trerekkene er det benyttet trær med stammehøyde på 2,7 meter i kryssområder hvor det er krav til sikt. 

Alt overvann fra asfaltarealer ledes til side-rabattene og behandles lokalt der. Det er utviklet et eget kjeftesluk spesielt for dette prosjektet, i samarbeid med Ulefos AS. Kjeftesluket leder vannet gjennom kantsteinslinja og inn i side-rabattene. Det anlagt ni regnbed langs gata, og det er plantet til sammen ca. 10 000 stauder. Prosjektet tester ut ulike jordtyper og staudetyper til bruk i regnbed. Siden det er lite erfaring med regnbed langs veg i Norge, er det knyttet et FoU-prosjekt og en doktorgrad til prosjektet.  

Til tross for en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 25 000 kjøretøy, er det observert stor økning i antall myke trafikanter langs gata. Bjørnstjerne Bjørnsons gate har også blitt knyttet nærmere byen for alle trafikanter, ved at byaksen i Drammen, Tamburgata, er omgjort fra kjørevei til gågate inntil den nye alléen.

 Bjørnstjerne Bjørnson’s Street has been transformed from a two-lane road with one side pavement into a four-lane avenue with pedestrian and bicycle lanes on both sides. Thirteen different species of trees have been used to provide a varied experience, planted in both strict rows and groups. The stormwater is treated locally in green areas between the walking and driving lanes. Nine raingardens have been established, where a total of about 10,000 perennials have been planted. Since there is little experience with raingardens along streets and roads in Norway, the Norwegian Public Roads Administration will do research on the project to find the most suitable plants and soils for this type of projects.  

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Drammen, Buskerud

Oppdragsgiver: Statens vegvesen/Buskerud fylkeskommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Areal/størrelse: 700 meter lang firefelts allé med tosidig gang- og sykkelveg

Kostnad inkl. MVA: 185 mill. kr

Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/Tore Braaten (prosjektering) og Tom Hedalen (bygging). Norconsult v/Vegard Lyngvi Sand

Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen,Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kirstine Laukli, SVV og Line Beate Løvlien, Norconsult

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Dina Sætre, Norconsult

Entreprenør: Isachsen AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS. Skjøtsel i garantitiden: Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør AS

Samarbeidspartnere: Ulefos AS v/Line Brekke Rasmussen

Priser i konkurranser: Vinner av Doga-merket 2021

Annet: Ansvarlig VA: Thomas Holst, SVV, Jan-Roger Selnes, Norconsult. Foto: Anita Tveiten, Statens vegvesen

Statens Vegvesen

  • bjornstjerne-bjornsonsgate-Drammen_kommune
  • 9U8A1240
  • 9U8A1283
  • 9U8A1404
  • 9U8A1422

Liknende prosjekter