Bryne videregående skole med både yrkesfaglige og studiespesialiserende fag har ca. 1550 elever og 270 ansatte. Landskapsanlegget består av en park i nord og et torg sentralt i området, «Skoletorget». Nødvendig kjøring til skolen er lagt til utkanten av skoletomta.

Kommunen stilte strenge krav med begrensinger for belastning av det offentlige overvannsnettet, og det ble gjennomført åpne overvannsløsninger i uteanlegget. Vannet er et gjennomgående kanal-element i tomtas lavbrekk langs hovedganglinjene gjennom hele området. Overvannet ledes til en 220 meter lang og 2 meter bred vannveg gjennom tomta. Dybden på kanalen er normalt 20 cm, og bekkeskråninger, kanalkanter og trappetrinn utgjør sidearealene.
Tak- og overflatevann føres ned i kanalen gjennom naturlig avrenning og gjennom overvannsrør til sideveggene på kanalen. Kanalen er anlagt av løsmasser med membran i bunnen og plastring med natursteinsheller fra Rennesøy. Fire gangbroer krysser kanalen. For å oppnå frodighet i anlegget og i bekken er det etablert soner med våtmarksplanter. Oppdragsgiver stilte strenge krav til kvalitet og varige løsninger i materialbruk på alle landskapsarbeidene.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Time, Rogaland

Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune

Byggeår: Byggetrinn 1-2015. Byggetrinn 2-pågår

Prosjektperiode: 2010-2016

Areal/størrelse: 30 daa

Kostnad inkl. MVA: ca 35 mill

Prosjektansvarlig: Jørgen Skar (hos oppdragsgiver) Bjørn Ferrol Olsen (hos Asplan Viak AS)

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud og Silje S. Kjosavik - landskapsarkitekter MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg, Målfrid Takle Folkvord - landskapsarkitekter MNLA

Entreprenør: Kruse Smith as

Anleggsgartner: Risa AS, Bjørns Hage og Anlegg

Annet: Foto: Ellingsen og Asplan Viak

Asplan Viak AS, Stavanger

  • BryneVGS_4
  • Bryne vg skole PLAN
  • BryneVGS_1
  • BryneVGS_2

Liknende prosjekter