Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er nå samlokalisert ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Målet har vært å skape en vakker og funksjonell utvidelse mot det gamle campusområdet.

Gjennom nesten et tiår har LINK Arkitekturs landskapsarkitekter arbeidet fram 150 mål med nye park- og driftsområder her. Hovedgrepet som ligger til grunn for arbeidet kalles for Ur-aksen, parkaksen som strekker seg fra Urbygningen, forbi det nye bygget og inn i Nordskogen.

En sentral gangvei gjennom Uraksen samler studenter, ansatte og besøkende i en sammenhengende streng. I arbeidet med å tilpasse det nye anlegget til landskapet rundt, har det vært viktig å dra inn landskapskarakterene fra Nordskogen, eksisterende park og kulturlandskapet. Fra Urbygningen vil du oppleve en gradvis overgang fra det åpne landskapsrommet til en tettere og mer skoglignende karakter, jo nærmere du kommer Nordskogen. Parken er også en utvidelse av arboret og planteskolen ved universitetet, og rommer et mangfold av arter og vegetasjonssamfunn. 

Det har også vært sentralt å tilrettelegge for ulike former for uformelle møteplasser og opphold. Det være seg benker, sittekanter, torg med løs møblering, plener og terrengformer, eller den student-tegnede brygga ved vannspeilet.  

OVERVANN SOM RESSURS
I prosjektet føres overvann fra harde dekker til grønne plantefelt for infiltrasjon i grunnen. Overskytende vann samles i renner og bekkeløp og i et større vannspeil sentralt i Uraksen. Vannspeilet er et viktig miljøskapende element i parken, samtidig som det fungerer som flomtiltak ved store nedbørsmengder, der vannet fordrøyes og renner videre i åpne bekkedrag.

Vannets naturlige bevegelser skaper liv på området. Spesialtegnede natursteinselementer og stedstilpasset beplantning er estetiske, identitetsskapende elementer i parken. De åpne løsningene gir også forutsigbarhet for drift og vedlikehold. 

---
The former Norwegian School of Veterinary Science and the Norwegian Veterinary Institute are now both located at the Norwegian University of Life Science. Through a planning process spanning almost a decade, LINK Architecture's landscape architects have added 150 acres of new campus grounds. The goal has been to create a beautiful and functional extension of the old campus area. Central to the design is ‘’Uraksen’’; an axis extending from the old main building, passing the new building, and leading on to the forest of “Nordskogen”. A central walkway through “Uraksen” brings together visitors, students and staff occupying the buildings it connects. Various informal meeting places provide ample opportunity for rest and socializing. It has been important to adapt the new facility to the surrounding park, forest, and cultural landscape. The central building “Urbygget”, there is a gradual transition from open landscape space to denser, more forest-like surroundings.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Ås, Viken

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: Anlegget åpnet for studenter til skolestart 2020

Prosjektperiode: Oppstart skisseprosjekt 2010. Forprosjektering 2011–2012. Detaljprosjektering avsluttet 2020.

Areal/størrelse: 150 000 m2 utomhusområde ekskl. bygg

Kostnad inkl. MVA: Utomhus ca. 150 mill. kr

Prosjektansvarlig: Annike W. Refvem MNLA (skisseprosjekt), Ole Rydningen (forprosjekt/detaljprosjekt), Espen Kjærem MNLA (detaljprosjekt), Anne Kristine Aadnesen MNLA (detaljprosjekt/byggeoppfølging) Christopher Diaz Linnerud (byggeoppfølging)

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ole Rydningen, Espen Kjærem MNLA, Anne Kristine Aadnesen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marius Berg Bostadløkken, Helge Strand, Eivind Saxhaug, Jens Lampe Rongstad, alle MNLA, Henning Lindgren Jensen, Morten S. Haave. Landskapsingeniører: Ivar F. Nielsen, Christopher Diaz Linnerud, Jonas Collett

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult og Hjellnes Consult (MC). Erichsen & Horgen (Hospitalitet)

Entreprenør: Arbeidsfelleskapet Isachsen AS og Steen & Lund

Anleggsgartner: Steen & Lund (nå Agaia)

Arkitekt: Fabel arkitekter (tidl. ØKAW) og Henning Larsen Architects (nytt veterinærbygg)

Samarbeidspartnere: KORO

Prosjektgruppe: PG Campus Ås

Annet: Foto: Hundven Clements Photography og Sebastian Diaz Linnerud

LINK arkitektur AS Landskap

  • _A7R3745-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • DJI_0885-HDR-Edit_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • DSC07688-Sebastian-Diaz-Linnerud
  • DSC07723-Sebastian-Diaz-Linnerud.
  • HCP_A7R3285
  • HCP_A7R3672
  • HCP-DJI_0767

Liknende prosjekter