Oslo kommunes Kollektivtransport-produksjon har ansvar for gjennomføring av store gateopprustingsprosjekter i byen. I Vogts gate er det lagt nye trikkeskinner og holdeplassene har fått ny utforming. Fortausarealer er oppgradert med kantstein, sykkelstativ og belegning.

Lindealleen er fornyet og ved gangfeltene er det forbedret tilgjengelighet. Alexander Kiellands plass er ombygd fra lyskryss til rundkjøring, med oppgradering av fortau og tilgrensende grøntanlegg. Torggata oppgraderes for å ivareta et variert byliv med prioritering av gående og syklende. Bispegata er under planlegging (2013).
Opprustingsprosjektene omfatter alle planstadier fra regulering til byggeplan, og detaljert utforming av gateløp, linjeføring for trikkeskinner, belysning, overvannshåndtering, konstruksjoner, gatevarme etc.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten/Kollektivtransportproduksjon

Byggeår: 2010-2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marc Ebhardt, Guro Emilie Næss Sverreng MNLA, Amund Johne MNLA og Magnus Greni MNLA

Sweco Norge AS, Oslo

  • 0449-Vogts gate-2Pri-165x165
  • 4199-AKPlass-mot Øst-1Pri-L165
  • 4214-AKP-Mot vest-3Pri-L165

Liknende prosjekter