Gatebruksplanen og byromstrategien er et supplement til kommunedelplanen for Kristiansund sentrum.

Planen gir utdypende beskrivelse av struktur, dvs. hvordan offentlige rom bør organiseres og utformes, slik at Kristiansund kan framstå som en levende og attraktiv by med urbane kvaliteter, godt bomiljø og framtidsrettet trafikkmønster som imøtekommer de ulike trafikantgruppenes behov.  

Gatebruksplanen og byromstrategien skal være et veiledende verktøy for framtidige planer, utbygginger og aktiviteter, slik at enkelttiltak kan føye seg inn i et helhetlig utviklingskonsept. Dokumentet er utarbeidet slik at det kan brukes som formingsveileder. Byromstrategien og gatebruksplanen viser en analyse av dagens situasjon, samt hvordan kvalitetene til de ulike byrommene kan videreutvikles innenfor den historiske konteksten av gjenreisingsbyen og den klassiske byplanen til Sverre Pedersen. Byromstrategien viser også hvordan byrommene skal kobles sammen både med hverandre og med den resterende byen og dens omgivelser.
 

Gatebruksplanen omhandler grøntstruktur og byromsstruktur, gatestruktur og prioritering av trafikantgrupper, materialbruk og utformingskrav, samt tiltak på kort og lang sikt i utvalgte byrom.  

Byromtiltak
I forbindelse med pågående planarbeid var det viktig å synliggjøre hva planene kan medføre av tiltak i praksis. Med utgangspunkt i informasjon fra tidligere planprosesser og medvirkningsarbeid har intensjoner og ønsker blitt omarbeidet til konkrete forslag til tiltak. Det har vært jobbet både med midlertidige og permanente tiltak. Overordnede idéskisser med tilhørende kostnads-overslag har dannet grunnlag for søknader fra kommunen om regionale byutviklingsmidler, kommunens budsjett, samt politisk behandling knyttet til gjennomføring. For enkelte tiltak er det utarbeidet mer detaljerte tegninger for prisinnhenting og bygging, mens andre tiltak er videreført av kommunen basert på skisser, materiallister, plantelister, referansebilder o.l. 

På Carolines plass er det bygd lekeareal mellom bibliotek og kino, benker langs bibliotekets fasade og satt ut ny, frittstående møblering. På Rådhusplassen er plantefelt byttet ut med oppholdsplattinger, det er bygd ny trapp som åpner plassen mot Kaibakken og det er åpnet mot sjøen. Ny beplantning og møblering er etablert. I gågatene er plantekasser ombygd til sitte-/liggeplattinger. 

The plan for streetuse and the urban space strategy, complement the municipal plan for Kristiansund city center and provide a more in-depth proposal of how the public space could be organized and designed to make Kristiansund city center appear as a vibrant and attractive city with urban qualities, good living environment and future pattern of traffic that meets the needs of the various users. 

In connection with ongoing planning, it was important to highlight what the plans can result to. The design is for both temporary and permanent installations. The idea sketches are prepared with associated cost estimates. At Caroline’s place a playground is built in connection to the library and the cinema, and specially designed benches are built along the library’s façade. At Rådhusplassen plant fields have been replaced with a sitting platform, a new stair has been established and opens the site towards the street Kaibakken. Openings has been established towards the sea. New planting and furnishing have been established. In the pedestrian streets, old plant boxes have been converted into sitting platforms with light and various plantings. 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Kristiansund, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Kristiansund kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2017

Prosjektansvarlig: Siv K. Sundgot MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sunnmøre

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siv K. Sundgot MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siri A. Myklebust og Siv K. Sundgot, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Marco Böhm (grafiske framstillinger), Roar Sande (lysdesign)

Entreprenør: Alvheim Maskinstasjon AS

Arkitekt: Rune Bertram, arkitekt

Idé/initiativtaker: Kristiansund kommune – Møre og Romsdal fylkeskommune v/Byen som regional motor

Annet: Fotograf: Stine Holten, Norconsult

Norconsult AS, Sunnmøre

  • Bilde 18.06.2020, 10 07 54
  • Bilde2
  • Bilde3
  • Bilde4

Liknende prosjekter