Veterinærinstituttet og Norges veterinærhøgskole skal samlokaliseres med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og blir en stor, ny universitets- og forskningscampus. Anlegget utvikles som en naturlig forlengelse av det eksisterende anlegget på UMB, som er bygg og parkanlegg av høy kulturhistorisk verdi. Nye bygg er lagt inn som en del av et større parkdrag, og i en posisjon som tilgodeser eksisterende siktlinjer og forsterker nye. Urbygningens plassering har vært førende for plassering av ny bygningsmasse.

Anlegget er både et stort gårdsbruk, et avansert forskningslaboratorium og et pulserende Campus med aktivt studentmiljø. Det nye byggeriet har spesielt høy kompleksitet på grunn av funksjonelle krav knyttet til smittevern, dyrefasilitetene, familiedyrklinikken, laboratoriene og økonomigårdene. Gjennomføring av brukerprosess, styring og oppfølging av denne har også vært krevende med tre såpass ulike institusjoner. 

Prosjektet er definert i miljøklasse 1 iht. Statsbyggs miljøklassifisering som innebærer at det skal settes minimum tre miljømål for prosjektet. For prosjektet er det definert fire. Disse miljø- og bærekraftmålene er i hovedsak rettet mot byggene. For utendørsarealene er det lagt vekt på materialbruk, bruk av vegetasjon og lokal håndtering av overvann.

Overflatevann samles i en flomvei som utformes som et grøntdrag, og inngår som en del av den blå-grønne strukturen i parken. Den lokale Vollebekken og Årungen er resipienter. Eksisterende overvannsledninger er ført ut i åpne systemet av dammer og bekker på ulike punkter. 17 000 m2 ekstensive grønne takarealer fordrøyer takvannet, og overskuddsvann føres ut gjennom bunnledninger til lufting og rensing. Overvannet ender til slutt ut i et våtmarksfilter før vannet slippes ut i Vollebekken.

Overvann fra harde dekker føres til grønne rabatter for infiltrasjon i grunnen. Hulrommene i forsterkningslag fungerer både som vannmagasin og bedrer trærnes tilgang til vann og luft. Overskytende vann samles i et større vannspeil sentralt i Uraksen. Vannspeilet er både et viktig miljøskapende element i parken så vel som del av flomtiltak ved store nedbørsmengder. Her fordrøyes vannet, og legger igjen større partikler og sedimenter, før det renner videre i åpne bekkedrag.

Flomveien fortsetter i et bekkeløp mot Vollebekken hvor sideterrenget er beplantet, og det er anlagt terskler og klopper i naturstein som lufter vannet og eksponerer det for sollys. Eksisterende OV-ledninger og bunnledninger føres også ut i dagen ulike steder i bekkeløpet. Det er lagt inn forsedimenteringsdammer som fordrøyer vannet, holder tilbake noe slam, og gir noe infiltrasjon. Et våtmarksfilter leder overvannet gjennom flere beplantede kammer og risle-soner som eksponerer vannet for luft og sollys, hjelper vannets selvrensing og gir sedimentering av partikler. Planter tar opp mindre partikler og næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Det rensede vannet slippes ut i Vollebekken og videre til Årungen.

English summary
Co-location of the Norwegian Veterinary College (NVH) and the Veterinary Institute (VI) and the University of Environmental and Life Sciences (NMBU) at Ås.

The Veterinary Institute and Norway's Veterinary College will be co-located with the University of Environmental and Life Sciences at Ås and will be a major new university and research campus.  The project is being developed as a natural extension of the existing facility at UMB, which has both buildings and parks with cultural and historical value.  New buildings are incorporated as part of a larger park system, and in a position that accommodates existing sight lines and reinforces new ones.  The location of the reconstruction has led to the placement of the building volumes.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Ås kommune, Akershus fylke

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: Anlegget skal stå ferdig skolestart 2020

Prosjektperiode: Forprosjekt avsluttet juni 2012. Detaljprosjektering avsluttet. Oppfølging byggeplass pågår.

Areal/størrelse: Utomhus 150.000 m2. Bygg ca. 60 000 m2

Kostnad inkl. MVA: Utomhus ca. 130 mill. kr

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Espen Kjærem, landskapsarkitekt, Anne Kristine Aadnesen, landskapsarkitekt

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskapsarkitekter: Eivind Saxhaug MNLA, Anne Pia Møllenhus MNLA, Marius Berg Bostadløkken, Ole Rydningen, Henning Lindgren Jensen. Landskapsingeniører: Ivar F. Nielsen, Christopher Diaz Linnerud, Jonas Collett

Entreprenør: Isachsen Anlegg AS og Steen & Lund AS

Arkitekt: Henning Larsen Architects, Erichsen & Horgen, Fabel arkitekter (tidl. ØKAW)

Samarbeidspartnere: Multiconsult, Fabel arkitekter (tidligere ØKAW), HLA og Hjellnes Consult, Hospitalitet.

Annet: Foto: Anne Kristine Aadnesen, LINK Arkitektur AS

LINK arkitektur AS Landskap

  • 2 Campus Ås_Campus Ås_withlogo_mid 31 05 18
  • 3_Campus Ås_0334
  • 4_campus Ås_0344
  • 5 campus ås_0346

Liknende prosjekter