Dag Hammarskjølds vei ble en del av Ring 3 da Ringveiene ble etablert på 1980- og 90-tallet. Veien ble da en firefelts vei med en blanding av planskilte kryss, og av- og påkjøringer i plan. Ombyggingen av Dag Hammarskjølds vei ble meldt inn som et eget prosjekt til Oslopakke 3. Ring 3 ble lagt i Lørentunnelen fra Sinsen til Økern. Tunnelen åpnet i 2013 og arbeidet med å bygge om Dag Hammarskjølds vei fra motorvei til lokalvei startet i 2014.

Nye Dag Hammarskjølds vei er nå en lokalveg bestående av kjørefelt, kollektivfelt, sykkelfelt og fortau i begge retninger. Kjøreretningene er adskilt av en grønn midtdeler med trær. Veiene Lørenvangen, Spireaveien og Peter Møllers vei er koblet til Dag Hammarskjølds vei med vanlige gatekryss. I kryssene blir kjøre- og kollektivfelt nå samlet til ett felt slik at gangkryssingene er så korte som mulig. Trafikkøyer og gangkryssinger har dekke og kanter av granitt, med høy grad av detaljering. I tillegg er det planskilte krysset i Sinsenveien erstattet av rundkjøring med gress og tregruppe.

Et av hovedmålene med prosjektet var å redusere preget av motorvei og få tilbake et mer «bypreget» område. Midtdeleren som tidligere besto av autovern og høye lysmaster er nå erstattet av midtdelere med gress og trerekker. Her er det plantet fire ulike sorter trær, en for hver strekning.  Nye og lavere lysmaster er satt opp på hver side av veien. Gamle betongstøyskjermer er erstattet av støyskjermer i tre, med struktur og espalier for klatreplanter. Langs støyskjermene er det plantet buskfelt i grupper som repeteres rytmisk med støyskjermelementene. Klatreplanter er plantet ved hver støyskjerm og vil etter hvert gi grønne vegger langs veien. Vegetasjonen i prosjektet er valgt med fokus på tørke- og salttoleranse, i tillegg til variasjon i blomstring, bær og høstfarger. Langs det eksisterende parkområdet er det anlagt en grønn støyvoll og plantet flere nye parktrær.

Etter hvert som flere og flere av de tilgrensende industritomtene transformeres, framstår Dag Hammarskjølds vei mer og mer som en nabolagsgate, med trygge kryss, sykkelfelt og grønne innslag.

English summary
Dag Hammarskjølds road is a former part of Ring 3, a beltway that circumnavigates Oslo. The highway has been transformed to a neighborhood street with pedestrian crossings, bicycle and local bus lanes. The street has also been upgraded with sound buffering walls, vegetated road shoulders, and medians.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Oslo, Økern – Løren – Sinsen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2012–2015, ferdigstilt 2015

Prosjektperiode: Forprosjekt, Byggeplan og oppfølging i byggeperioden

Areal/størrelse: 900 m, 37 daa

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og Trafikk AS, Aas-Jakobsen, Geovita, ECT, Sweco, Brekke & Strand Akustikk

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • DHV002.jpeg-kopi
  • DHV001-kopi
  • DHV003-kopi
  • DHV005-kopi
  • DHV006-kopi

Liknende prosjekter