Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger omfatter 14,5 km ny linje langs dagens enkeltspor. Hovedutfordringen er å tilpasse det nye sporet til eksisterende landskap, veier og bebyggelse og gi form til støyskjerming lokalt og langs spor.

Det prosjekteres nye holdeplasser på Gausel, Jåttåvågen, Paradis og Mariero. Stasjonsområdene utformes med underganger, murer, ramper, trapper, rekkverk, vegetasjon, skilt og møblering. Holdeplassene tilrettelegges med hensyn til universell utforming. Strandsonen gjøres tilgjengelig for befolkningen ved tilrettelegging av turvei på utsiden av jernbanesporet. Byggeperioden er 3 år med ferdigstilling i 2009.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Sandnes, Stavanger

Oppdragsgiver: Jernbaneverket Utbygging/Stavanger kommune/Sandnes kommune

Prosjektperiode: Byggeplan påbegynt i 2006, ferdig 2009

Kostnad inkl. MVA: Ca kr 1,8 milliard

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sylvia Piamonte Samuelsen og Hilda Øfsthus, begge MNLA

Norconsult Norge AS, Stavanger

Liknende prosjekter