Skoleanlegget ligger på en sydøstvendt høyde med god utsikt utover kulturlandskapet. Tomten preges av svaberg og grunne løsmasser med furuvegetasjon. Naturmark med svaberg er bevart helt inntil bygningskroppene, gjennom strenge restriksjoner i byggeperioden.

Skoleanlegget er organisert omkring en hovedakse/gangvei i nord-sydretning. Langs hovedaksens vestside ligger en gjennomgående hovedfløy med administrasjon, idrett mv. På motsatt side ligger paviljongene med mindre uterom for ulike alderstrinn. Terrenget mellom den stigende hovedgangveien og de mindre uterommene er delvis terrassert og utnyttet til amfi. Uterommene lokalisert til paviljongene har en individuell utforming, bl.a. med tuntre av ulike treslag. Store og små romdannelser, varierte terrengformer, "klosser" i stein og tre og glatte/ru flater med mer, utgjør den primære tilretteleggingen for lek. Mer tradisjonelt lekeutsyr som f.eks. fugleredehuske og klatrevegger er lokalisert til SFO-nære arealer. Ellers nyttes tilliggende naturområder så vel i lek som i undervisning.

Større trær plantet i skjelettjord utgjør det vesentlige av det nye vegetasjonsinnslaget. I tillegg er det opparbeidet en skolehage med bærbusker og et særskilt felt for hver enkelt klasse.

Materialstandarden tar utgangspunkt i en tøff bruk og ønsket om en lang levetid. Plassmaterialer er i hovedsak asfalt, med innslag av betongbelegg nær fasader, samt større felt storgatestein med grasfuger. I formasjoner og utstyr for øvrig, er det generelt nyttet naturstein, galvanisert stål og sibirlerk.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Frogn kommune

Areal/størrelse: Ca 16 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca kr 8,2 mill. (1997-kr)

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Arkitekt: Lille Frøen Arkitektkontor

Bjørbekk & Lindheim AS

  • dyrloekkeaasen2
  • dyrloekkeaasen3

Liknende prosjekter