Ryfastprosjektet består av tre tunneler og fem dagsoner. Entreprisene har hovedsakelig vært fordelt mellom Sandvika- og Stavangerkontorene til Norconsult, fra byggeplan til byggeoppfølging, samt utarbeidelse av formingsveileder.

Med Ryfast får Stavanger flere nye gjennomkjøringsveier. Tunnelprosjektet er en del av fergefri E39. Prosjektet er med på å avlaste det lokale veinettet og reduserer biltrafikken i Stavanger sentrum. Den lengste tunnelen i prosjektet forbinder Hundvåg med Solbakk og er 14,3 km. Ryfylketunnelen er med det verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Kunstprosjektet «Bakenfor pusten» ved Viel Andersen er plassert halvveis i tunnelen, som et monotonibrytende tiltak. Det er også flere andre kunstprosjekter i prosjektet. 

Landskapsarkitektene har vært pådrivere for estetiske kvaliteter i og langs linja, slik som natursteinsmurer i forbindelse med utforming av tunnelportalene, terrengoverflater og beplantning. Beplantningen er svært variert. Det er montert ca. 10 000 meter med støyskjerm. En god del av denne støyskjermingen består av pil og eføy.

Vålandsparken forbinder to friområder som tidligere har vært adskilt med bilvei. Det er bygd en miljøkulvert over den nye veien slik at det nå er forbindelse for fotgjengere og syklister, og veien som barriere er redusert. Det er reetablert et område med bøkeskog, der eksisterende bøkeskog måtte felles. I forbindelse med den gamle trafostasjonen er det bygd en ny park. Nye sykkelstamveier leder syklistene inn mot Stavanger sentrum. Det er også anlagt flere lekeplasser. På Hundvåg er det lagt til rette for friluftsparkering og det er etablert et nytt friområde over en fylling som består av tunnelmasser. På Solbakk har landskapsarkitektene i samarbeid med miljø-rådgivere reetablert et hummerhabitat. Dette tiltaket er ikke synlig, da det er bygd flere meter under havoverflaten. 

 

The Ryfast project consists of three tunnels, one of them is now the world’s deepest and longest undersea car tunnel. The tunnel connects Stavanger to the northern side of the fjord and replaces the present ferry connection. The project also consists of public spaces, such as a new green connection between two previously separated outdoor areas. There are new bicycle paths into Stavanger and playgrounds. Parts of the landfilling from the building of tunnels has been created into a new outdoor area. Under sea level habitats for lobsters has been reconstructed. 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Stavanger/Strand, Rogaland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Byggeår: 2012–2019

Prosjektperiode: 2011–2019

Kostnad inkl. MVA: 8 070 mill. kr

Prosjektansvarlig: Bjørn Kleppestø

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo,Norconsult Norge AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sylvia Piamonte Samuelsen (2011–2015), Ómar Ingþórsson (2011–2016/2018–2019), Aud Jorunn Karlsen Hovda MNLA (2015), Anette Monsen Londalen (2015–2019), Gunnar Gunnarson (2016–2018)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aud Jorunn Karlsen Hovda, John Haavik, Kjetil Espedal, Hildegunn Eliassen, Jardar Valand, alle MNLA, Gunnar Gunnarson, Ómar Ingþórsson, begge FILA, Andrew Halseid Budd, Anette Monsen Londalen, Lars Arne Bakke, Prathepa Kirubaharan

Rådgivere/konsulenter: Norconsult dekket samtlige tekniske fag, landskapsarkitektur og lysdesign

Entreprenør: Marti (E02), AF (E03), Implenia/Stangeland (E04), Kruse Smith/Risa (E05) og Risa (E06)

Kunstner: Viel Andersen

Arkitekt: Birger Heyerdahl MNAL i samarbeid med arkitektene i Norconsult

Samarbeidspartnere: SINTEF: Gunnar Jenssen (tiltak for å forebygge tunnelangst). Bioforsk: Reetablering av bøkeskogen i Vålandsparken

Annet: Fotograf: Norconsult

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • Ryfast_2
  • Ryfast_1
  • Ryfast_3
  • Ryfast_6

Liknende prosjekter