Ny E39 fra Gartnerløkka til Meieriet er utfartsvegen mot vest fra Kristiansand. Strekningen er planlagt med fire felt, planskilte kryss, tunnel og separat gang- og sykkelveg.

Strekningen er på 3,2 km og har vært utfordrende å tilpasse til Kvadraturen, til Kristiansand havn, jernbanen, en kirkegård og eksisterende vegnett. Strekningen anses som det mest komplekse veganlegget mellom Oslo og Stavanger.

Over 50 alternative løsninger i kreativitetsfasen ble redusert til åtte alternativer i silingsfasen. Videre ble tre alternative løsninger utredet i konsekvensutredningen. Deretter ble det utarbeidet reguleringsplan for den endelige løsningen. Den innebærer en trasé som legges under Vestre Strandgate og rv. 9, videre på bru over jernbanen og deretter på terreng før den går i tunnel den siste strekningen mot vest. Det har vært viktig å få til en attraktiv gang-/sykkelvegløsning med tilhørende grøntareal. Det er lagt vekt på god reiseopplevelse for syklister og gående. Ny E39 blir en del av sykkelekspressvegen gjennom Kristiansand.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Kristiansand, Vest-Agder

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 3,2 km

Prosjektansvarlig: Kai Midtskogen

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gøril Mortensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gøril Mortensen og Hanne Alnæs begge MNLA, Frederic Videm, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Arkitekt: L2 arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Statens vegvesen

Prosjektgruppe: Rambøll AS

Henning Larsen, Kristiansand

  • E39 Gartnerlokka2
  • E39 Gartnerlokka3
  • E39 Gartnerlokka4
  • E39 Gartnerlokka5

Liknende prosjekter