Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts E6 og nytt dobbeltspor for jernbane mellom Minnesund og Espa langs Mjøsa. Byggeplanarbeidet og etterfølgende entrepriser er delt i tre parseller, hvor FP1 omfatter strekningen fra Minnesund til Brøhaug, totalt 6,7 km.

 Byggeplanarbeidet bygger på vedtatt reguleringsplan med utgangspunkt i teknisk plan og tidligere kommunedelplan for strekningen Eidsvoll – Tangen. Trasévalg og landskapsutforming har vært hovedutfordringen i arbeidet, som i hele prosessen har vært utført i 3D. Landskapsarbeidene har omfattet all forming av sideterreng for vei og bane, avbøtende tiltak i strandsonen, vegetasjonsbehandling, rigg og marksikring. Utforming av tunnelportaler og tilpasninger av tekniske bygg for vei og bane har vært en del av formgivingen. I eksisterende jernbanetrasé etableres «Mjøstråkk» som sammenhengende turvei langs hele Mjøs-strekningen. Ny lokalvei og adkomster og driftsveier har også vært en del av prosjektet.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Minnesund-Brøhaug, Eidsvoll

Oppdragsgiver: Statens vegvesen og Jernbaneverket

Byggeår: 2012-2016

Prosjektperiode: 2005-2017

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Via Nova Plan og Trafikk, Aas-Jakobsen

Grindaker AS

  • E6 DB FP1 II
  • E6 DB FP1 III

Liknende prosjekter