Planområdet ligger i landlige omgivelser i et historisk kulturlandskap ved Fjære kirke. Den opprinnelige kirkegården er fra middelalderen og automatisk fredet.

I nærheten av kirkens hvitkalkede steinvegger står bautaen over Terje Vigen, oppført i 1906, der man mente at graven hans skal ha ligget. Kirkegården har vært utvidet i flere etapper, sist tidlig på 2000-tallet. Omrammingen av utvidelsene er videreført med natursteinsmurer og trerekker. 

Prosjektet omfatter utvidelse av kirkegården med nye kistefelt, inkludert muslimske graver, nye urnefelt, ny minnelund og opparbeiding av kirkebakken fra gruset parkeringsareal til kommunens 1000-årssted. 

Utvidelsesarealet er adskilt fra eksisterende kirkegård av den smale Tauleveien. Arealet ligger i forlengelse av den nye kirkebakken og rammes inn av natursteinsmurer tilsvarende de gamle murene. Ny prosesjonsvei går via eksisterende kirkegård, slik at begravelsesfølger kun krysser veien og deretter fortsetter direkte inn på utvidelsesområdet.

En eksisterende furukledd kolle med undervegetasjon av blåbærlyng er bevart. En ny sti fører opp til utsiktsplassen med benker i fjære-granitt hvor strofer fra diktet Terje Vigen er hugget inn.

Ca. halvparten av utvidelsesarealet er opparbeidet med blomstereng i samarbeid med NIBIO. Arealet skal driftes og vedlikeholdes som blomstereng fram til det er aktuelt å ta det i bruk til gravlegging, antagelig om ca. 10 års tid. Den nye minnelunden ligger som en lysning i furuskog med bunndekke av blåbærlyng. Gras-sletta rammes inn av en vakker natursteinsmur. Muren skal fungere som minnesmerke og fundament for navneskilt.

 

Fjære Cemetery

The project is situated in a rural area and within a historical and cultural landscape by Fjære church, with an original graveyard from the middle ages. New burial plots, new urn burial plots and a new memorial space have been established. The area in front of the church has been upgraded to become the county’s 1000-Years space. The new cemetery is separated from the existing by the narrow Tauleveien. It is fenced in by natural stone walls, much like the existing ones at the church yard. A vegetated hill has been preserved and a path and a viewpoint added to it. Half the new area has been planned as a meadow. The new memorial ground is situated as a clearing within a pine forest. The clearing is beautifully framed by a natural stone wall, which will additionally function as a memorial.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Grimstad, Agder

Oppdragsgiver: Grimstad kirkelige fellesråd v/kirkeverge Bjørn Undheim og medarbeider Håvard Bache

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 22 daa

Prosjektansvarlig: Ruth Hauge Bjørneseth MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ruth Hauge Bjørneseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Stasa Josilovic, Sunniva Sutestad, Hanne Katrine Solli

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS

Entreprenør: PS Anlegg AS

Anleggsgartner: Jord og Anlegg AS

Idé/initiativtaker: Grimstad kirkelige fellesråd v/kirkeverge Bjørn Undheim

Asplan Viak AS, Arendal

  • 1 Fjære kirkegård foto Kristian Bache
  • 5 Fjære kirkegård foto Kaja T. Wivestad

Liknende prosjekter