«Fjordgartneren» setter søkelyset på naturrestaurering over og under vann, og reintroduserer en etterlengtet fjæresone i Oslos indre havnebasseng.

Norconsult ble prekvalifisert til parallelloppdrag for Grønlikaia; Buffersonen og Kongshavn nord. Grønlikaia er et av de siste områdene av Fjordbyen som skal transformeres. Et tverrfaglig team med arkitekter, byutviklere, landskapsarkitekter, marinbiologer, naturvitere, eksperter på bærekraft og sosiologi ble satt sammen, for å utarbeide et konsept for utviklingen av dette området, innerst i Oslofjorden. 

Bidraget «Fjordgartneren» setter søkelyset på naturrestaurering over og under vann, og reintroduserer en etterlengtet fjæresone i Oslos indre havnebasseng. Konseptet ønsker å skape et byområde i sosialt og økologisk samspill med fjorden. Fjordgartneren skal være en unik destinasjon, der fjordens natur både er premiss for programmering og utforming av arkitektur og landskapsarkitektur, og der kunnskap om landskapet over og under vann forskes på, brukes og formidles. Gjennom opplevelser på stedet skal omtanken for fjorden øke blant befolkningen. Først da kan vi oppnå en holdningsendring og bevissthet, som er nødvendig for vår kollektive kurs mot en mer bærekraftig framtid! 

Byggene skal med sin arkitektur gjenspeile tradisjonell norsk kyst-byggekunst, styrke koblingen til fjord og fjære, og forene arkitektur og landskapsarkitektur. Inspirasjon for strukturen er hentet fra såkalte «not-heng», som er kyst-Norges historiske bygninger for tørking av nøter og et sosialt samlingssted. Not-heng er arkitektoniske symboler for en kulturtradisjon der folket lever bærekraftig og aktivt i symbiose med havet. Uttrykket er enkelt, lavmælt og modulbasert. I stedet for et signalbygg foreslås et STED som signaliserer sosial romlig kraft med tidløse og enkle uttrykk; en anerkjennelse av Norges særegne kysthistorie og dynamiske forhold til havet. 

---
Norconsult has been prequalified to work on the parallel assignment for Grønlikaia; The Buffer Zone and Kongshavn north. A multidisciplinary team was assembled to propose a concept for the development of this area in the heart of the Oslofjord. With the proposal “Fjordgartneren”, the spotlight was set on restoration of nature, both above and below the water, as well as reintroducing a long-awaited tidal zone in Oslo’s inner harbour basin. The concept aspires to create an urban area in social and ecological harmony with the fjord. Fjordgartneren will be a unique destination where the nature of the fjord is the premise for programming and designing both architecture and landscape, and where knowledge about the environment above and below water is researched, used, and disseminated. Through on-site experiences, the importance of the fjord is emphasized to the public. Increased awareness may promote a change in attitudes that will steer our collective course towards a more sustainable future.
 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Gamle Oslo, Oslo

Oppdragsgiver: Hav Eiendom, Oslo Havn

Prosjektperiode: April–September 2022

Areal/størrelse: Ca. 40 daa

Prosjektansvarlig: Kjetil Espedal

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjetil Espedal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjetil Espedal MNLA, Sigrid Urnes og Even Bakken m.fl.

Arkitekt: Peter Söderman

Samarbeidspartnere: Urbaniq v/Sissel Engblom

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • Fjordgartneren_Grønlikaia_1
  • Fjordgartneren_Grønlikaia_2
  • Fjordgartneren_Grønlikaia_4

Liknende prosjekter