Flagghaugen er en del av Nygårdsparken og er et ledd i opprustingen av den tidligere svært belastede parken.

Området er utformet for aktivitet i form av lek, trening og oppdagelser, og hovedelementet er en klatreløype som bukter seg nedover bakken med en gradvis økende vanskelighetsgrad. 

Prosjektet er formet etter et ønske om mer lek og utfordringer i parken for større barn. Klatreløypen er hovedsakelig tilrettelagt for barn fra 6-14 år og det har vært viktig at leke- og aktivitetstilbudet skal være utfordrende, fysisk og motorisk. Klatretunnelen beveger seg nedover landskapet, mellom store trær og over turveinettet, og vanskelighetsgraden på klatreleken stiger sammen med at terrenget faller og løypen blir brattere. Under klatreløypen finner man lek for barn i alle aldre, med balanse-, klatre- og huskeelementer. Elementene skal underordne seg parkens uttrykk, geometri, utforming og beplanting (trær). 

I nærheten av klatreløypen står det benker der foreldre kan slappe av og samtidig holde et øye med barna som leker. Området med benker ligger langs eksisterende vei til Flagghaugen, og veien til Hulen som er blitt rehabilitert. På syd- og vestsiden av Flagghaugen er det etablert nytt veinett, lagt i samme trasé som vist på historiske bilder. På toppen av området finner man treningsapparater som skal bidra til å skape aktivitet i parken og fungere som et samlingssted for voksne. Apparatene har enkel utforming og tilbyr flere muligheter til å trene. På toppen av Flagghaugen – ved starten av klatreløypen, er det laget et naturlig samlingspunkt med en stor sirkulær benk, som samtidig henvender seg til resten av parkens øvre del. Klatreløypen sto ferdig sommeren 2020, og har blitt en attraksjon for barnefamilier i Bergen by.  

---
“Flagghaugen” is a part of Nygårdsparken in Bergen and part of the rehabilitation of the park. The area is designed for activity, and the main feature is a climbing trail that meanders down the hill, between large trees and over the hiking trail. The climbing trail is mainly designed for children aged 6-14 and is meant to be challenging physically and motorically. The climbing tunnel has a difficulty level that increases as the terrain falls and the trail becomes steeper. Under the climbing trail you will find play for children of all ages, with balance, climbing and swing elements. Near the climbing trail there are benches where parents can relax and at the same time keep an eye on the children. At the top of Flagghaugen–at the start of the climbing trail there is a large circular bench, which functions as a natural gathering area for families and children.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/Signe Wie

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 8 daa

Kostnad inkl. MVA: 300 000,– kr

Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Linn Riise Handal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Linn Riise Handal og Merete Gunnes, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: NODE rådgivende ingeniører AS, COWI AS (RIE, RIM, RIVA)

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Underleverandører: UNIQA (klatretunell)

Idé/initiativtaker: Bergen kommune, Bymiljøetaten

Sweco Norge AS, Bergen

  • Flagghaugen 3
  • Flagghaugen 5
  • Flagghaugen åpning MVS-32
  • Flagghaugen åpning MVS-31
  • Flagghaugen oversiktsplan

Liknende prosjekter