Utgangspunktet for formingsveilederen var et ønske om at den pågående sentrumsutviklingen i Harstad skal få en helhetlig utforming. Veilederen skal være et aktivt plandokument som kommunen, andre offentlige instanser og planleggere kan benytte i rehabiliterings- og nye byromsprosjekter.

Formingsveilederen kom i gang i etterkant av skisseprosjektet «Mitt Harstad» som viste ny utforming for en del av sentrumskjernen (2017). Skisseprosjektet inkluderte en større medvirkningsprosess, med blant annet byverksteder der forskjellige grupper av Harstads befolkning var representert. Skisseprosjektet ble vedtatt i desember 2017 og danner grunnlag for de deler av formingsveilederen som omhandler sentrumskjernen.

Veilederen er delt inn i to hoveddeler; Analyse og prinsipperog Katalog. Del 1 inneholder en overordnet analyse av byen og en inndeling i ulike soner. Del 2 er i hovedsak et oppslagsverk for møbler, byromselementer og materialer.

Fotodokumentasjonen viser at Harstad sentrum i stor grad ble utformet med omsorg for detaljene i gatebildet. Harstad har fremdeles mye fin arkitektur fra ulike tidsepoker, og oppleves også i dag som en by med tydelig bystruktur. Med formingsveilederen ønsker vi å løfte fram noe av det spesielle og forfinede fra byens yngre dager. Forslag til ny materialbruk, møblering, belysning og beplantning skal kombinere de historiske kvalitetene med en moderne bydesign som kler stedet, trekker med seg og framhever de historiske kvalitetene.

For å komme fram til stedstilpassede løsninger har vi analysert og definert ulike soner i sentrum. De ulike sonene er kategorisert ut fra følgende kriterier:

- Bebyggelsesstruktur
- Romlige forhold; gate- og byromstruktur
- Bygningstype
- Bygningenes funksjon

Ut ifra disse kriteriene definerte vi fire soner: Bykjerne, Sonen langs Storgata, Havneområde ogBoligområde.

Ulike gatetyper er definert ut fra parametere som gatenes plassering, historiske betydning og dagens funksjon i Harstad sentrum. Definisjonen av de ulike gatetypene er ikke alltid sammenfallende med i hvilken sone gaten hører til – ulike gatetyper kan ha utstrekning gjennom flere av områdekarakterene/ sonene.

For hver av sonene vil prinsipper for de generelle gater og byrom gjelde; gatesnitt, beplantning, belysning, kanter, materialbruk, møblering osv. Innenfor hver av disse sonene vil det være byrom som defineres til å være et spesieltbyrom. De spesielle byrommene vil i stor grad planlegges med eget spesialdesign tilpasset hvert av disses identitet. Formingsveilederen vil hovedsakelig gjelde for de generelle, hverdagslige byrommene.

English summary
The design manual is intended to establish a comprehensive design for everyday urban spaces within the city center of Harstad. The manual defines guidelines for paving and curbstones, furniture, lightning and vegetation principles. We have worked with analysis of physical structures and characters of history and today, to come up with an indigenous design. The city center is divided into different areas due to their special identities and each area are treated individually in the manual.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Harstad, Troms

Oppdragsgiver: Harstad kommune, Teknisk etat v/Fred Erik Fredly

Byggeår: 2018

Prosjektansvarlig: Hanne Pollen MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya MNLA, Hanne Pollen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Light Bureau AS v/Arve Olsen

Arkitekt: Jovana Pavic

Annet: Foto: Sør-Troms museum (arkivfoto). Illustrasjoner: Rambøll og Light Bureau

Henning Larsen, Norge

  • 1 Harstad_gatetypologi-kopi
  • 1 Harstad_gen-spes-kopi
  • 1 Harstad_grønnstruktur-kopi
  • 1 Harstad_soneinndeling-kopi
  • Section harstad_RP
  • Historic centre_Vis
  • TD.F-12942
  • Hvedings gate, med Generalhagen til venstre 1920-1940
  • Sluk i Gågate

Liknende prosjekter