Rogaland fylkeskommune bygger sammenhengende bussvei for å knytte Sandnes, Stavanger og Sola sammen i et effektivt kollektivsystem.

Bussveien gjennom Jåttåvågen er det største prosjektet i Bussveien, og består av 2500 meter bussvei fra Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen i Jåttåvågen. Prosjektet skaper grobunn for byutviklingen som planlegges i det gamle industriområdet i Jåttåvågen. Det er lagt opp til 6000 nye arbeidsplasser og 1500 boliger i området. Bussveien er en utløsende faktor for å gjennomføre den planlagte utviklingen og samtidig nå målet om å få flere til å reise kollektivt. 

COWI var med arbeidsfellesskapet KSR (Risa og Kruse Smith) i konkurranse om totalentreprise med konkurransepreget dialog. Landskapsarkitektene var ansvarlige for innholdet i tilbudets tildelingskriterium 5 – «Anleggets estetiske og arkitektoniske kvalitet». Bussveien vil føre til transformasjon og har sterke byutviklingsgrep med bl.a. et tydelig konsept for de nye omkringliggende omgivelsene. Tilbudet beskrev den tilbudte løsningen med merverdi for særlig tre områder; bru over jernbanen, scenerommet og karusellkrysset. For den nye jernbanebrua ble det lagt inn elementer for aktivitet og opphold, samt opparbeidelse av ny park langsmed jernbanesporet. Scenerommet skal oppgraderes med nye pergolaer og får et grønnere preg, som vil invitere til opphold i sosiale møteplasser. Karusellkrysset var før en trafikkmaskin, men blir nå et mobilitetsknutepunkt og torg, forbeholdt buss og myke trafikanter. Bilene ledes under lokket, og sikrer at skolene på begge sider knyttes sammen på en helt ny måte. 

Det er laget visualiseringer av de ulike byrommene og en fly-over-video for hele traseen. Prosjektet er under detaljprosjektering (2023) og anleggsarbeidet har startet.  

---
Rogaland county is building a bus road that will connect Sandnes, Stavanger and Sola in an efficient public transportation system. The route through Jåttåvågen is the largest part of the project, creating the foundations for the urban development planned in the old industrial area.
 

The landscape architects in COWI were responsible for creating the bid that explains the projects aesthetic and architectural qualities. Three areas are described in particular: A bridge over the railway, “Scenerommet” and “Karusellkrysset”. For the new railway bridge, new elements were added for activity and recreation as well as the development of a new park. “Scenerommet” will be upgraded with pergolas and given a greener feel that invites people to stay and socialize. ”Karusellkrysset” is transformed into a mobility hub and public square reserved for pedestrians and the bus. The new urban space connects the neighbouring schools on both sides in a whole new way. COWI produced all the renders and a flyover video. The project is now being detailed by COWI and construction work has started. 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune

Byggeår: 2026

Prosjektperiode: Konkurranse 2021–2022

Areal/størrelse: 2,5 km bussvei ink. sykkel- og gangvei

Kostnad inkl. MVA: 1,3 mrd. kr

Prosjektansvarlig: COWI

Landskapsarkitekt: COWI AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marianne Berge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Andrew Halseid-Budd, Hans Christian Egeland MNLA og Juliane Tytlandsvik Nødland MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI

Entreprenør: KSR ANS (Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS)

Idé/initiativtaker: Rogaland fylkeskommune, Bymiljøpakken

COWI AS, Stavanger

  • 1_Fv. 44 Stasjonsvegen- Gauselvågen, Bussvei Jåttåvågen
  • 3_Fv. 44 Stasjonsvegen- Gauselvågen, Bussvei Jåttåvågen
  • 2_Fv. 44 Stasjonsvegen- Gauselvågen, Bussvei Jåttåvågen
  • 4_Fv. 44 Stasjonsvegen- Gauselvågen, Bussvei Jåttåvågen

Liknende prosjekter