Prosjektet utgjør samlet ca. 9 km med bybane og omfatter syv nye holdeplasser. Byggeplanen inngår i byggetrinn 4 av bybanen, fra Bergen sentrum via Haukeland Universitetssykehus til Fyllingsdalen. Bybaneprosjektet inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Det er den viktigste satsingen for å øke kollektivandelen og skal utgjøre ryggraden i kollektivsystemet. Bybanen skal også bidra til god byutvikling, styrke bystrukturen og knytte bydeler sammen.

Endeholdeplassen ved Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen ble ferdigstilt sommeren 2021. Prosjektet omfatter selve holdeplassen med banetrasé, gangforbindelser, torgarealer, grøntarealer, omkringliggende veg- og gatenett, samt berørte private og offentlige eiendommer. Entreprisen inneholder elementer som sykkelparkering, oppholdssoner, skilt og informasjonsanlegg, gangbru, rundkjøring, støttemurer, støyskjerm, kunstnerisk utsmykning («Den minste passasjeren» av Aksnes & Moen) og flere komplekse konstruksjoner. Prosjektet har løst tverrfaglige utfordringer, med alle fagområder involvert. Bybaneprosjektet har vært modellbasert og er gjennomført ved hjelp av VDC-metodikk. Dette har bidratt til betydelig kompetanseheving i bruk av teknologi og digitalisering. Løsningene er utviklet i tett dialog med Bybanen Utbygging. Det er lagt vekt på en helhetlig løsning med robust og gjennomtenkt materialbruk, samt variert beplantning av busker, trær, klatreplanter og stauder. Holdeplassen er universelt utformet og skal gi de reisende en trygg og positiv opplevelse. I sentrale gangsoner til og fra holdeplassen er anlagt snøsmeltingsanlegg. Arkitektoniske detaljer og materialbruk gir oversiktlige og godt opplyste områder å ferdes i. 

I forbindelse med utbygging av Bybanens byggetrinn 4 er det til sammen flyttet ca. 100 bytrær, for det meste lind. Det ble utarbeidet vegetasjonsplan for tilbakeflytting av trær, gjort vurderinger av stående trær samt oppfølging på deponi. Flere av lindetrærne er nå flyttet tilbake til Fyllingsdalen og bidrar til å gi området et grønt preg.

 

The light rail construction project, phase 4 from Bergen city to Fyllingsdalen is part of the Bergen program for transport, urban development, and environment. The project includes the light rail stops with tracks, pedestrian accesses, public areas, green areas, surrounding roads and street networks, as well as affected private and public properties. The light rail project has been model-based and implemented with VDC methodology. The project is based on a comprehensive solution with robust and well-thought use of materials, as well as varied green areas in the form of shrubbery, trees, climbing plants and perennials. The station is universally designed and will give travellers a positive and safe experience. During the construction period, many city trees has been temporarily relocated, and moved back. This gives the area a green feeling.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: Bybanen Utbygging AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2015–2021

Areal/størrelse: 31 daa

Kostnad inkl. MVA: 210 mill. kr

Prosjektansvarlig: Svein Rosseland

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Vibeke Lokøy og Karl-Magnus Eikeland, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maja Melberg, Tuva Vik Sverdrup MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS

Entreprenør: NCC

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm

Kunstner: Beret Aksnes og Vegar Moen

Sweco Norge AS, Bergen

  • Holdeplass-Fyllingsdalen-Bybanen_3
  • Holdeplass-Fyllingsdalen-Bybanen_1
  • Holdeplass-Fyllingsdalen-Bybanen_2
  • Holdeplass-Fyllingsdalen-Bybanen_7
  • Holdeplass-Fyllingsdalen-Bybanen_5

Liknende prosjekter