Strandgaten, Holbergsallmenningen og prosjektet «Your Street» i Dokkeveien omfatter fornying og reetablering av viktige kulturhistoriske byrom i Bergen sentrum.

Graveklubben i Bergen samarbeider om rehabilitering av teknisk infrastruktur. Anleggsområdene er store, og som oftest fyller de hele gater og byrom. Prosjektene initierer en oppgradering av gater og byrom, og i samarbeid med vegholder medfører de aller fleste prosjektene en fantastisk revitalisering. Ved planlegging og prosjektering er det lagt vekt på følgende: 

- å optimalisere og forbedre bruken av gatene/byrommene for alle brukergrupper. 

- å løse ulike tekniske utfordringer knyttet til innpassing av ny og eksisterende infrastruktur, inkludert nedkast for bossnett. 

- tilpassing til klimaendringer og økende mengder overvann, uten oppgradering av ledningsnettet. 

Sammen med disse utfordringene har fokus vært på å innarbeide gode oppholdssoner i grønne omgivelser, ta vare på eksisterende trær og buskvegetasjon, og å innpasse nye trær og egnet undervegetasjon.  

Strandgaten har egne sykkelfelt, rause fortau med rullevennlig dekke, gode møbleringssoner og mindre oppholdsområder med mulighet for å sette seg ned. Bruken av regnbed for håndtering av overvann testes ut i Bergen sentrum. I Strandgaten etableres regnbed i områder med nyplantede trær, og plantevalget er tilpasset denne utfordringen. 

Holbergsallmenningen er rustet opp med gode, frodige oppholdsarealer, tilrette-legging for ladepunkt, bildeling og ett komplett renovasjonspunkt.  

«Your Street» i Dokkeveien er resultat av beboerinitiativ, og opparbeidelsen er gjennomført som en del av Graveklubbens anlegg. Prosjektet er utviklet med søkelys på nærmiljøet, miljø-vennlig materialbruk, universell tilgjengelighet og redusert bilbruk, blant annet er all bilparkering fjernet. I tillegg er konstruksjoner som henviser til historiske elementer tilbakeført i gaten; klokkersteinen, fonteneanlegget; Vaskerelvens kilde og Springgjerdet som viser til en gammel mur innarbeidet på en ny måte. 

Strandgaten, Holbergsallmenningen and the Dokkeveien project “Your Street” are projects dealing with renewal of the existing Street situation and the reestablishment of important Cultural Urban Spaces in the City of Bergen. 

The “Digging Club” – a group of Agencies in Bergen’s local government, have collaborated in the rehabilitation of technical infrastructure. The rehabilitation of these services has been on a large scale. The works have often filled Streets and Urban Spaces completely. The projects initiate physical upgrading and leads to an amazing revitalisation of Streets and Urban City Spaces.  

Focus during planning and engineering: Optimizing the use of the Streets and Urban Spaces for all user groups, Solving various technical challenges related to the upgrading of existing infrastructure and the installation of new infrastructure, including a sunken Waste Disposal System, Mitigating the effects of climate change and the increasing amounts of surface water without upgrading the local electricity network. 

Along with these challenges, the focus of the project has been on incorporating good living zones with green surroundings, preserving existing trees and shrub vegetation, and integrating new trees and vegetation.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: Graveklubben, som er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. BossNett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2016–2019

Prosjektansvarlig: Kristian Heldal, Asplan Viak

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne og Charlotte Hvidevold Hystad, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lita Cecilie Flesland Sylta, Magdalena Zamojska-Szlezak, Ingvild Arnljotsdatter Ostad, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS

Entreprenør: Strandgaten og Holbergsalmenning: Fyllingen AS, Dokkevein/Your street: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Annet: Fotograf: Ingrid Holm Andersen og Svein Boasson AS

Asplan Viak AS, Bergen

  • 03 Dokkeveien benk Svein Boasson
  • 01_Strandgaten ferdig_foto Ingrid Holm Andersen
  • 04_Strandgaten_foto Ingrid Holm Andersen

Liknende prosjekter