Bekkeåpningsprosjektet Gaustadbekken Syd ved Forskningsparken er et samarbeidsprosjekt mellom Ciens Eiendom AS og Oslo kommune ved VAV og BYM. Prosjektet er en del av Oslo kommunes strategi for gjenåpning av Gaustadbekken.

Prosjektet inngår i kommunens mål om å gjenåpne flest mulig av lukkede bekke- og elvestrekninger, for bedre å håndtere klimaendringer og økte nedbørsmengder, tillegg til å styrke sykkel- og gangnettverk, øke bynære turområder, og gjøre Oslo til en attraktiv by med sterkere innslag av blågrønne strukturer.

Prosjektet har fokusert på å skape et område som både er urbant og aktivt, samtidig som det styrker og restaurerer naturen. De to hovedårene bekketraséen og gang- og sykkelveien slynger seg parallelt gjennom området og knytter sammen funksjoner; møteplasser, oppholdssoner, treningspark, sykkelparkering, mindre friområder, klopper, terskler og en utsmykket betongvegg med levende mose. Den 40 meter lange betongveggen er et prøveprosjekt for forebygging av tagging i regi av Oslo kommune. Mosen har etablert seg på filt og danner hårveksten for 14 portretter av kjente mennesker innen vitenskap og kultur. De 14 mosegrodde er: Albert Einstein, Nelson Mandela, Marie Skłodowska Curie, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Camilla Collett, Sitting Bull, Fridtjof Nansen, Frida Kahlo, Ole-Johan Dahl, Isaac Newton, Gregory Bateson og Stephen Hawking.

Opparbeidelsen er planlagt etter byøkologiske prinsipper. Overvann håndteres lokalt med åpne løsninger, fordrøyning og infiltrasjon, før utslipp til den gjenåpnede Gaustadbekken. Det er brukt stedegne og bærekraftige materialer og planter ved gjenåpningen av bekken. I tillegg er det forsøkt å gjenbruke mest mulig av massene på stedet, inkludert jord- og plantemateriale. Området er spesielt utformet med mål om å legge til rette for at det igjen kan bli liv i bekken.

Det har i prosjekteringen vært et mål at friområdet bidrar til en kontemplativ stemning og skaper rom for en pause i møtet med det rennende vannet og den frittvoksende og varierte vegetasjonen. Området er fra første stund blitt svært populært.

English summary
Gaustadbekken Syd is part of Oslo municipality’s strategy to re-open waterways. The project includes social meeting places, places for contemplation and a concrete wall with moss art of great thinkers and scientists. The area accommodates for people working in the area, daily commuters and for animals and plants that have the bluegreen structure as their habitat. There has been a special focus on use and re-use ofsustainable and site-specific materials and plants., which have been carefully selected and to enhance and encourage aquatic life.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Forskningsparken, Blindern, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bmiljøetaten BYM og Vann- og avløpsetaten VAV og Ciens Eiendom as

Byggeår: 2016–2017

Prosjektperiode: 2005–2017

Areal/størrelse: Ca. 6 daa

Prosjektansvarlig: Arne Rønning, Skansen AS

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Johanna Göranson MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johanna Göranson og Anne B, Njarga, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Oslo kommune VAV, Hjellnes Consult (RIB, RIVEI. RIVA, RIE) NGI (RIG-GEO) BYM, UiO, Atelier Dreiseitl, Norconsult, Asplan Viak/Rambøll, NINA

Entreprenør: Agros AS

Anleggsgartner: Agros AS

Kunstner: Påfuglen kunstnerkollektiv

Annet: Foto: Gullik Gulliksen landskapsarkitekter

Gullik Gulliksen AS, Oslo

  • Gaustadbekken Syd-2
  • Gaustadbekken Syd-5
  • Gaustadbekken Syd-6
  • Gaustadbekken Syd-3
  • Gaustadbekken Syd-7-lite bilde

Liknende prosjekter