Innledningsvis ble det utarbeidet en helhetsplan for fremtidig gravplass i det spredtbygde området med særpreget kulturlandskap. Det ble lagt vekt på at landskapsarkitektur og terrengforming skulle underordne seg de storslagne omgivelsene. En flomvurdering for langsgående elv og med tilhørende tiltak, var del av oppdraget.

Gravfeltene er lagt i åpne, dråpeformede parkrom av varierende størrelser. Grove, lødde (oppstablede) natursteinsmurer av morenestein avgrenser de nedsenkede gravfeltene. Trær rammer inn parkrommene og danner randvegetasjonen rundt gravplassen. Det er også plantet trær på mindre øyer av hevet terreng som bryter opp de største gravfeltene, slik at den stiliserte løvskogen gjentas som parkelement.

Det er valgt robuste bunndekkende stauder og anlegget har et vakkert løkflor om våren. Slyngende stier er anlagt med forbindelser til fremtidig tursti langs elven. Navnet minnelund er utformet som et lukket, stille sted, omkranset av hekk og med et vannspeil som sentralt element i landskapsrommet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Gjesdal, Rogaland

Oppdragsgiver: Gjesdal kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Areal/størrelse: Byggetrinn 1: 12 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 10 mill. kr

Prosjektansvarlig: Gjesdal kommune v/Ingunn Bjerkelo, Asplan Viak AS v/Heidi Urtegård, MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen, landskapsarkitekt, Ida Helen Tørud MNLA

Rådgivere/konsulenter: Geoteknikk: Multiconsult

Entreprenør: Bjelland AS

Anleggsgartner: Bjelland AS

Annet: Foto: E. Ashley og Asplan Viak AS

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Gjesdal gravplass_5_Ashley
  • Gjesdal kyrkjegard plan 09 11.16
  • IMG_3545
  • IMG_3547

Liknende prosjekter