Glomfjord har gjennomgått en stor industriell utbygging, med bl.a. industribedriften Yara. Oppgraderingen av sentrum, med omlegging og utbedring av veger og styrking av miljøkvaliteter, gjør sentrum til et attraktivt sted å oppholde seg for stedets innbyggere og besøkende.

Overskuddsvarme fra Yara brukes som gatevarme og bidrar til et attraktivt sentrum også vinterstid. Materialbruk og formspråk er inspirert av omgivelsene; is, fjell, vann og bevegelse. 

Torget er stedets storstue og et naturlig samlingssted. Gulvet på hele torget er hevet og alle innganger er trinnfrie. Granitt og skifer benyttes i dekker, murer og kanter. Elementene på torget kan benyttes til å sitte på, oppfordrer til lek og fungerer som samlingspunkt. Belysningen på utvalgte steder er dempet for å gi et lunt preg på mørke kvelder. Samtidig er belysningen tilstrekkelig for trygg ferdsel langs fortau og ved kryssing av gater. Vegetasjonen skal framheve årstidsvariasjonene. Et nedsenket, skjermet amfi med brede sittebenker er bygd mot øst. Gressflater gir mulighet for å legge seg nedpå på godværsdager. Fylkesveg 17, også kalt «kystriksveien», går gjennom torget. Gatetrær og lav buskvegetasjon danner buffer mellom kjøreareal og park.Prosjektet var nominert til Nord-Norges arkitekturpris 2017.

 

An upgrade of the city center with reorganization and improvement of roads and strengthening of environmental qualities makes the city an attractive place to stay. The area is accessible to all user groups. Street heat makes the city center also attractive in the dark. Materials and design language is inspired by the surrounding mountains, glaciers, water and movement.

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Glomfjord, Meløy kommune, Nordland

Oppdragsgiver: Meløy kommune v. Dagfinn Stavdal

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2013–2016

Areal/størrelse: 6 daa

Kostnad inkl. MVA: 40 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ann-Kjersti Johnsen MNLA: detaljprosjekt, Jeanette Austad, landskapsarkitekt: forprosjekt

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann-Kjersti Johnsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rakel Fredriksen MNLA: forprosjekt og detaljprosjekt, Jeanette Austad, landskapsarkitekt: forprosjekt, Kristina Abrahamsson MNLA: planteplaner

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS v. Rolf Hillesøy: Veg, Bjørn Brovold: Elektro, SLETTEN AS v. Inge Isaksen: VVS, Norconsult v. Kristian James Holstad: VA

Entreprenør: Terje Halsan AS

Anleggsgartner: Norsk Revegetering AS

Underleverandører: Meløy Elektro AS, Rørlegger’n Fauske AS

Annet: Fotograf: Ann-Kjersti Johnsen

Asplan Viak AS, Tromsø

  • 2_Parken-Glomfjord
  • 5_skifermur-Glomfjord
  • 4_Stein-og-amfi-Glomfjord

Liknende prosjekter