Kommunedelplanen for Gulskogen nord omfatter et område på 720 daa vest for Drammen sentrum. Gulskogen er mest kjent for et eldre gårdsmiljø, jernbaneanlegg, industri, kjøpesenter og fotball. Deler av området er i dag flomutsatt både fra Drammenselva og sidevassdrag.

En tverrfaglig gruppe bestående av landskapsarkitekter, arkitekter, biologer og ingeniører har sammen med Drammen kommune utarbeidet et planprogram, som legger føringer for at Gulskogen nord skal utvikles som en bærekraftig bydel, på landskapets og vannets premisser. Klimatilpasning, naturmangfold, klimagassreduksjon, grønn mobilitet, gode nærområder og funksjonsmiks er sentrale tema når den nye bydelen planlegges.

Innenfor planområdet skal over 5000 nye drammensere bosettes og Gulskogen stasjon skal utvikles som et moderne kollektivknutepunkt med hyppige avganger. Gående og syklende prioriteres, og det skal sikres nye forbindelser på tvers av jernbanelinjen og Drammenselva.

Langs den 1900 meter lange elvebredden legges det føringer for en folkepark som viderefører Drammens tradisjon med blågrønn byutvikling. Det legges til rette for blant annet idrett, friluftsliv og rekreasjon. Parken vil være robust ovenfor framtidige klimaendringer. 

 

Drammen municipality is developing the former industrial area Gulskogen, into a sustainable neighbourhood for some 5000 new inhabitants. Transport hub, climate adaptation, green mobility, multifunctional parks and accessible public areas are the central themes for the development of this sustainable new neighborhood.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Drammen, Buskerud

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Prosjektperiode: 2015–

Areal/størrelse: 720 daa

Prosjektansvarlig: Aasne Haug

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Ås,Asplan Viak AS, Sandvika,Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rune Skeie, landskapsarkitekt, planlegger og BREEAM-økolog.

Rådgivere/konsulenter: Gislunn Halfdanardottir, Giambattista Zaccariotto, Håkon Ellingsen og Kim Haukeland Paus

Asplan Viak AS, Ås

  • Gulskogen-Nord_ny-illustrasjon-copy_01
  • Gulskogen-Nord_ny-illustrasjon-copy_03

Liknende prosjekter