Trær har stor betydning for by- og gatemiljø. I en tett by vil det være mange som konkurrerer om de samme arealene; trær, serveringsvirksomhet, gående, syklister og bilister. Slik er det også i Bergen.

Håndboken «Gatetrær i Bergen» guider leseren fra idé til ferdig utplanting. Hvem skal være involvert, og hvordan? Hva er vanlig saksgang i Bergen kommune? Hvordan bør plantingen gjøres, og hvilke trær bør brukes? Håndboken er utarbeidet basert på KPA 2018 i tillegg til de ulike strategiene for utvikling av Bergen og beplantningsplanen for Bergenhus. Målgruppe for håndboken er prosjektledere og andre som jobber med prosjekter i ulike planfaser, fra overordnet planlegging til detaljprosjekter som nærmer seg gjennomføring. I tillegg vil også driftspersonell ha nytte av håndboken. Håndboken skal brukes som en praktisk veileder som viser hvordan man kan gripe an ulike situasjoner. Den beskriver også hvilke prosedyrer som må følges for å sikre og utvikle innslaget av trær i gate- og bymiljøet. 

---
The handbook for tree planting in narrow streets guides the user from idea to finished planting. Who should be involved, and how? How should the planting be done, and which trees should be used? The target group are project managers and others who work with projects in various planning phases, from overall planning to detailed projects that are nearing completion. In addition, operating personnel will also benefit from the manual. The tree planting handbook is to be used as a practical guide that shows how to approach different situations. It also describes which procedures must be followed to ensure and develop the element of trees in the street and urban environment.
 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/Tom Sandahl

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2021–2022

Prosjektansvarlig: Karl-Magnus Forberg Eikeland MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sissel Øye MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karl-Magnus Forberg Eikeland, Sissel Øye, Malin Flesland, alle MNLA, Maja Melberg

Samarbeidspartnere: Vestlandsarboristen v/Harald Bratseth

Sweco Norge AS, Bergen

  • 02 Håndbok_Forside håndbok
  • 03 Håndbok_Snitt plante tre
  • Håndbok_gatetversnitt 27.04.

Liknende prosjekter