Harstadpakken er et omfattende infrastrukturprosjekt. Eksisterende Rv. 83 gjennom Harstad skal oppgraderes og suppleres med ny avlastningstunnel og nye kryssløsninger, samt nye gang- og sykkelvegforbindelser.

Prosjektet skal bidra til at vegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, bedre miljø, utviklingsmuligheter for sentrum og bedre vilkårene for gående, syklende og kollektivtransporten.

Dette er et stort prosjekt for en liten by i vekst. God tilpasning til eksisterende bylandskap er et sentralt fokus for landskapsarbeidene i prosjektet. Landskapsarkitektenes viktigste oppgave har vært å «sy» prosjektet inn i byen, og bevare og forsterke viktige forbindelser og kvaliteter. Utforming av sidearealene supplerer byens grønne struktur, bidrar til å dempe trafikkstøy, forsterker siktlinjer, samt gir visuell skjerming. Utvalgte punkter er gitt høyere kvalitet på materialbruk, møblering og belysning. Fotgjengerundergangen på Sama er eksempel på et sted som gir en meropplevelse på vegen.

Prosjektet er basert på «Formingsveilederen for Harstadpakken», utarbeidet av landskapsarkitektavdelingen i Statens vegvesen.

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Harstad, Troms

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region nord

Byggeår: 2015-

Prosjektperiode: 2013-

Areal/størrelse: Ca. 5 km vegstrekning, samt sykkelveg med fortau og sidearealer

Kostnad inkl. MVA: Totalramme: 1550 mill. kr

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rakel Fredriksen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rakel Fredriksen, Elisabeth Pettersen og Jeanette Austad (alle MNLA)

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (veg, VA, konstruksjon, anleggselektro, støy), EFLA Rådgivende ing. (elektro) RIE, Aas-Jakobsen (konstruksjon) RIB, Multiconsult (geoteknikk)

Prosjektgruppe: Statens vegvesen, Asplan Viaks samferdselsgruppe, Aas-Jakobsen, EFLA

Asplan Viak AS, Tromsø

  • Harstad2
  • Harstad3
  • Harstad4

Liknende prosjekter