Forprosjektet ble initiert av bydel Alna i 2013 som en del av Groruddalssatsingen. Parken skulle ha søkelys på økt biologisk mangfold, og tilrettelegges for aktivitet og sosial bærekraft.

Skjøtselsbasert parkuvikling
Området var en del av historiske Haugerud gård, og vegetasjonen viste spor av gammel hagemark/lauveng, skjøttet som en lysåpen skog med slåttemark. Fundamenter av en rekke bygninger, samt gjengroing som har pågått siden 1940-tallet, preget området. Beboerne i nærmiljøet opplevde dette som et utrygt sted. 

Vegetasjonsrådgiveren utarbeidet en langsiktig skjøtselsplan, med mål om å skjøtte og pleie fram en tilstand nær det opprinnelige kulturlandskapet, med rik natur- og opplevelsesverdi, et godt sted for mennesker, naturlig vegetasjon, dyr og fugler. Dette innebar tynning av kratt og fristilling av enkelte trær for å slippe til lys i de lavere sjiktene. En lysåpen skog sammen med skjøtsel for slåttemark gir bedre vilkår for et variert urte- og grassjikt. En skogspark med økt biologisk mangfold gir fordeler også for mennesker, i form av større opplevd trygghet i mer åpne og oversiktlige omgivelser. Anleggsgartner er engasjert av bydelen og utfører skjøtsel i tråd med planen for parken. 

Enkle virkemidler – kraftige, naturlige materialer
Medvirkning i lokalmiljøet har vært et grunnprinsipp og bydel Alna fortjener medalje i sosial bærekraft for sitt arbeid. En bred lyssatt grusvei gir tilgang til ulike plasser og sosialt fleksible sittemuligheter. Stiforbindelser på tvers er tydeliggjort med flis som dekke, frest opp på stedet fra skjøtselsarbeidene. Grunnmurer er ombrukt og en større aktivitetsflate er etablert på fundamentet fra et tidligere lagerbygg. Det er lagt til rette for ulike arrangementer; både lavterskel, spontane happenings og mer planlagte som konserter og markeder. Det er tribune, belysning og uttak for strøm. Brukerne kan selv skru på strøm/lys med en bryter som er integrert i den ene benken. Bydel Alna har lykkes i å skape en sosial arena for nærmiljøet, der uformelle møter og fysisk aktivitet går hånd i hånd med naturverdier og økt biologisk mangfold.   

---
The Haugerud Park was developed through a project initiated by Bydel Alna in 2013, as part of the Groruddalssatsingen program. The goal was to create a park with increased biological diversity and social sustainability. The area was previously part of the farm Haugerud. It was overgrown with dense shrubs when the project started. The vegetation was restored to a more open forest with thinning of shrubs and selective removal of trees to allow light to reach lower levels. The park was developed with input from the local community, and simple, natural materials were used for social areas. A wide, lit gravel path connects the park’s various places and flexible seating arrangements. The foundation of an old warehouse was reused to create an activities area, with power outlets and a switch integrated into a bench. The park has been successful in creating a social hub for the community while promoting physical activity, nature conservation, and biodiversity.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Alna, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, bydel Alna

Byggeår: 2023. Skjøtselsbasert utvikling er pågående.

Prosjektperiode: 2015–2023

Areal/størrelse: 12 daa

Prosjektansvarlig: Bydel Alna v/Halvor Voldstad og Antti-Jussi Andresen

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Even Reinsfelt Krogh MNLA

Rådgivere/konsulenter: Tanaquil Enzensberger, vegetasjonsrådgiver

Entreprenør: Guthorm Hoff AS (Byggetrinn 1 og 2), Skaaret landskap AS (Byggetrinn 3) og Hageform AS (Skjøtsel)

Annet: Prosjekterende i forprosjektfase: Alt. arkitektur AS, Studio HP landskapsarkitekter og Vista utredning AS

bar bakke landskapsarkitekter as

  • 1 TLauluten__DSF0115_print-300dpi
  • 2 TLauluten__DSF0111_print-300dpi
  • 3 TLauluten__T5B0265_print-300dpi
  • 4 TLauluten__T5B0257_print-300dpi
  • 5 TLauluten__T5B0254_print-300dpi
  • 8 TLauluten__T5B0264_print-300dpi

Liknende prosjekter