Havstein nye kirkegård ligger ved Havstein kirke, men også omkring en av de største tyske krigskirkegårdene i landet, der ca. 2300 tyske soldater ligger gravlagt. Både den gamle, vakre steinkirken fra 1857 og krigskirkegården er viktige kulturminner.

Kirken ligger på en markert høyde i det trondheimske bylandskap, godt synlig fra området omkring. Ved utforming av den nye gravplassen, var det viktig at denne ikke skulle forringe landskapsbildet. Kirkegården skal ikke konkurrere med kulturminnene. Området er også et viktig rekreasjonsareal for bydelen, og skal by på steder for alle sinnsstemninger og brukergrupper; pårørende, besøkende, turgåere og driftspersonell.

Hovedgrepet for utformingen er inspirert av kulturlandskapet. Kirkegården tar opp i seg det bølgende, åpne åkerlandskapet hvor seremoni­plassen danner hjertet i anlegget. Plassen domineres av et stort, rolig vannspeil som fanger lyset og reflekterer himmelen. I sør og vest anlegges et mykt landskap, med langstrakte blomsterbånd som romdannende element. Gravene er organisert langsetter blomsterbåndene. I øst overtar et mer frodig landskap hvor åkerholmer med bunndekkeplanter og små trær skaper ramme rundt gravfeltene og de gode stedene. Her er også ulike typer minnelunder og gravminner plassert. Slik skapes det steder og stemninger som tilfører kirkegården betydning ut over egen funksjon. Kirkegården er omrammet av bølgende voller, beplantet med trær og busker mot villabebyggelsen i syd og vest. Mot kirken i øst og kulturlandskapet i nord er en lav, gresskledd natursteinsmur brukt som romdannende element.

Den nye gravplassen har plass til ca. 4000 urne og kistegraver. Det er etablert ny adkomst til kirken, ny parkeringsplass og en kirkebakke som formidler overgangen mellom kirke og ny kirkegård. En asfaltert prosesjonsveg slynger seg gjennom hele gravplassen og binder sammen øvre og nedre del av gravfeltene med kirken. De mindre grusstiene er kantet med markstein for å gjennomføre det rurale preget på anlegget. Prosesjonsvegen var planlagt med en midtstripe av gress for å gjøre selve vegen mindre dominerende i det gresskledde landskapet – dette grepet er dessverre ikke gjennomført.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2009-2013

Areal/størrelse: 50 daa

Kostnad inkl. MVA: 50 mill. kr

Prosjektansvarlig: Agraff AS og Riss Landskap AS (nå Norconsult)

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS,Norconsult Norge AS, Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jan Løvdal, Anne K. Irgens, Christine Gjermo, Nina Dybwad, Birgit Høyland, Marte Willumsen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS

Entreprenør: AS Hageanlegg

Priser i konkurranser: 1. premie i plan- og designkonkurranse. Vinner: Agraff AS og Riss Landskap AS i fellesskap.

Agraff Arkitektur AS

  • Havstein kirkeg6
  • Havstein kirkeg
  • Havstein kirkeg2
  • Havstein kirkeg5
  • Havstein kirkeg4
  • Havstein kirkeg7
  • Havstein kirkeg8
  • Havstein kirkeg9
  • Havstein kirkeg10

Liknende prosjekter