Uteanlegget er bygd som et sammenhengende grøntanlegg og inkluderer leke- og aktivitetspark, nye p-plasser for sykkel, buss og bil, plass til vareleveranse og trafo.

Området har blitt en attraktiv skolegård med et stort torg ved hovedinngangen og et variert tilbud av aktiviteter for ulike aldersgrupper. Anlegget innbyr til fysisk utfoldelse, lek og kontakt med naturen. Det er satt søkelys på gode helhetlige og robuste løsninger i sammenheng med øvrige funksjoner omkring. 

---
The primary school is located nine kilometres east of Stjørdal centre, close to Hegra secondary school, the sports hall and kindergarten. It functions as a combined activity centre for children and as a meeting place for the residents. Hegra primary school was carried out as a collaborative project and is BREEAM certified “Very good”. The outdoor facility is built as one large green area, with an activity park, new parking spaces for bicycles, buses and cars, and space for goods delivery. The area has become an attractive schoolyard with the square near the main entrance and a varied possibility of activities for different age groups. It encourages physical development, play and contact with nature. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Stjørdal, Trøndelag

Oppdragsgiver: Hent AS/Stjørdal kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 25 daa

Kostnad inkl. MVA: Uteanlegg 14 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kristina Hillnhütter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Hillnhütter

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristina Hillnhütter, Sigrid Vasseljen MNLA

Rådgivere/konsulenter: AsplanViak (RIVEG og RIVA)

Entreprenør: Hent AS

Anleggsgartner: Hernes AS

Underleverandører: Kompan AS

Arkitekt: Lusparken (forprosjekt), ON arkitekter (detaljprosjekt)

Annet: Fotograf er Kristina Hillnhütter

Asplan Viak AS, Trondheim

  • 002 Hegra skole
  • 003 Hegra skole

Liknende prosjekter