Prosjektet utgjøres av to parkområder; en turvei og et rekreasjonsområde i kanten av skogen, på hver side av et nybygd sykehjem i Henrik Sørensens vei på Ellingsrud.

Turveien har grusdekke og bordgang lagt på terreng. I tillegg er det terrasser for opphold med dekke av tre. Tilstøtende arealer er beplantet med sedum og gress, ellers er anlegget nennsomt flettet inn mellom eksisterende fjellknauser. En trapp i betong er støpt på fjell, og det er plantet furutrær med forankring til fjell. Sittemøblene er i furu. 

Turveien danner forbindelse mellom sykehjemmet og nærområdet, samt gangadkomst til Ellingsrud T-bane stasjon. Universell utforming og tilgjengelighet har vært en målsetting så langt mulig i det bratte terrenget. I tillegg til å opprette gode forbindelser i området skulle det legges til rette for opphold og rekreasjon både for brukere av sykehjemmet og for beboere i området. For begge områder er det planlagt gangvei oppbrutt av møblerte møteplasser. Møteplassene er dimensjonert for intime møter og lagt som tredekke på bjelker, fundamentert til fjell. Området var tidligere skogholt, tett bevokst av gran, furu, bjørk, or og osp. Skogen er tynnet ut for å gi en mer åpen og trygg opplevelse. Uttynningen har skapt bedre sikt og gitt større innslipp av lys langs turveien.  

En del av turveien i det ene parkområdet er lagt som en bordgang i tre over naturlig terreng av fjell og skogbunn. For plassering av turveien omkring sykehjemmet var det et mål om å gjøre minst mulig inngrep i eksisterende omgivelser. Turveien sør for sykehjemmet er derfor plassert der terrenget var slakest; mellom fjellknauser og i den mest direkte strekningen med færrest bevaringsverdige trær. Enkeltstående furutrær er plantet inn for å gi en sammenheng i opplevelsen langs turveien og en gjennomgående materialitet.

Håndtering av overflatevann er løst på naturlig vis med sidefall på turveien, slik at vannet ledes til tilstøtende terreng og infiltreres i omkringliggende skogsterreng. Det er dermed ikke behov for teknisk regnvannshåndtering.

Utfordringer har vært ustabilt fjell, kupert terreng, dimensjonering og skala i forhold til brøyting og universell utforming, samt tilpassing av prosjektet til de stedlige forhold naturen gir. Dette har gitt en turvei særlig tilpasset stedet.  Dermed har sykehjemmets beboere og besøkende, samt andre i nabolaget, fått to områder for rekreasjon og opphold hvor kvalitetene naturen byr på kommer tydelig fram.  Målet med prosjektet har vært å tilrettelegge for en forbindelse og opphold med størst mulig fokus på universell utforming. 

 

A pathway and small recreational area in the edge of the forest next to nursing home. The main aims in the project was to open the forest, adapt the pathway to the natural terrain, and make it accessible for the elderly. Wooden boardwalk, stairway and benches are the main elements.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo, Ellingsrud 

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten 

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2016

Areal/størrelse: Ca 3 daa

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Katharina Hille From

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lasse Bøtker Hansen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll: RIB, GEO

Entreprenør: Løvold AS

Annet: Fotograf: Rambøll, Oslo

Henning Larsen, Oslo

  • 02-henrik-sørensens-vei
  • 03-henrik-sørensens-vei
  • Plan-Henrik-Sørensens-vei

Liknende prosjekter