Uteanlegget ved den nye høyskolen på Kronstad er et anlegg for studenter og ansatte, naboer, bydelen og for Bergen.

Høyskoletomten er på ca 40,5 daa og uteområdet utgjør ca 26,9 daa. Uteanlegget er halvparten så stort som skolens bruksareal på 52 000 m2. Utfordringen har vært å lage ett raust, kompakt, allsidig uteområde for ulike brukere, til ulike aktiviteter og til ulike tider i løpet av døgnet.

Den historiske bruken av området som verkstedhaller for jernbanen har vært viktig for hovedgrepet. Mange av de gamle verkstedbygningene er bevart og danner en fin omramming rundt uterommene. Utearealet er organisert rundt den gjennomgående nord-sør strukturen basert på jernbaneskinnene mellom de gamle teglsteinsbygningene. Traversen, dreieskiven og noen av hovedsporene er bevart og innarbeidet i anlegget, for å fortelle den kulturhistoriske sammenhengen verkstedsanlegget har inngått i. Det er lagt vekt på å skape et robust anlegg som tåler høy bruksfrekvens, samtidig som det er gode, solfylte rom med varierte oppholdssoner utvendig og i tre innvendige hagerom. Det er etablert «offentlige» gangforbindelser øst-vest og nord-sør, over høyskolens uteområde.

Universell utforming har vært viktig og premissgivende for hele anlegget. Et enkelt og oversiktlig hovedgrep med tydelige, funksjonelle og hindringsfrie gangsoner, samt møbleringssoner med variert og tilstrekkelig innhold, gjør anlegget tilgjengelig og forståelig.

Hovedatkomsten til høyskolen er fra Inndalsveien, via det nye store byrommet; Kronstaplassen. Den er på ca 4 600 m2 og er gitt en raus opparbeidelse med sentrale ganglinjer, trær, sitteplasser, sykkelparkering, flaggstenger, plass til juletre samt adkomst for taxi og HC-biler. Den gamle traversvognen er restaurert og integrert i området for uteservering i tilknytning til kantina.

Langs høyskolens øst- og nordside er det etablert rause soner med fast dekke – for myke trafikkanter og for nødvendig kjøring til økonomigården. Det er store områder til sykkelparkering, med og uten takoverbygg, samt plasser for HC-parkering nær de sentrale inngangene. Idrettsparken i sør utgjør et funksjonsrettet uterom, med et kompakt friidrettsanlegg og en liten fotballbane. Sør for idrettsbygget er den gamle dreieskiven restaurert for å beholdes som en integrert del av anlegget.

Kommunikasjonen til og fra høgskolen vil primært skje kollektivt, med bybane og buss, og med sykkel. Det er satt av plass til 900 sykler, fordelt ved hver av inngangene. Den kjørbare atkomsten til MC/mopedparkering og parkeringskjeller for bil skjer via den søndre avkjørselen til anlegget fra Inndalsveien.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2003-2014

Areal/størrelse: 26, 9 daa (uteanlegget)

Kostnad inkl. MVA: 55 mill. kr (uteanlegget)

Prosjektansvarlig: Arne Solberg

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gøril Holen Lomheim, Jarle Skjold, Knut Hellås, Margit Opsahl og Else Bingen Sande, alle MNLA, Charlotte Hvidevold Hystad

Rådgivere/konsulenter: Erstad & Lekven AS - prosjekteringsgruppekoordinator, Sweco Norge AS - RI

Entreprenør: Fyllingen Maskin (grunnarbeider)

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS

Kunstner: Anna Gry Løland, Lutz-Rainer Muller og Stian Ådlandsvik, Leonard Rickhard, Nirmal, Singh Dhunsi, Kim Hiorthøy, Paivi Laakso, Snorre Ytterstad

Arkitekt: ARK hlm Arkitektur as, Bergen og Cubo Arkitekter A/S Århus

Idé/initiativtaker: Begrenset plan- og designkonkurranse med hele prosjekteringsgruppen som deltaker

Priser i konkurranser: Bergen kommunes Byutviklingspris, november 2014, Statens byggeskikkpris, hederlig omtale, juni 2015

Asplan Viak AS, Bergen

  • ©Foto-Pal-Hoff-(2)
  • _®Foto-Pal-Hoff-(3)
  • ©Foto-Pal-Hoff-(4)
  • ©Foto-Pal-Hoff-(5)
  • Utomhusplan_1

Liknende prosjekter