Innherredsveien er ett av de fire store gateprosjektene i Miljøpakke Trondheim, sammen med Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Elgeseter gate.

Statens vegvesen Region Midt har vært oppdragsgiver for prosjektet på vegne av Miljøpakken. Asplan Viak har hatt oppdraget med å utarbeide forprosjekt med plangrunnlag for fornying av Innherredsveien, samt silingsrapporter og regulering av deler av strekket, fra og med Bakke bro til og med krysset med Saxenborg allé. Som styringsverktøy har en prioriteringspyramide fra planprogrammet vært benyttet. Denne er satt opp som en omvendt pyramide, hvor fotgjengere (byliv) og metrobuss ligger på øverste nivå. Sykkel på nivå under, varetransport under dette, og biltrafikk nederst 
i hierarkiet. Hovedhensikten med gateprosjektet er å heve standarden, slik at ny utforming og tilrettelegging for bruk bidrar til å nå nullvekst-målet i Bymiljøavtalen. Gata skal bygges om til en effektiv kollektiv-åre, med høye miljøstandarder og gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø.

Ulike delstrekninger i forprosjekt-strekket har fått egne temaer/målsettinger: Grønn forbindelse: Området Bassengbakken/Strandveiparken–
Mellomveien har rom for mange grønne innslag. Frodig vandring: Ladeparken gjøres til en 
del av gata, og et sentralt hjørne av parken opprustes som en del av gateprosjektet. 
Stram eleganse: Klassisk arkitektur og strammere grønne virkemidler. Ledig og grønn tilpassing: Varierte situasjoner med mange eksisterende grønne kvaliteter som suppleres.

Flere gater som tidligere munnet ut i Innherredsveien er i dag sperret for biltrafikk. Disse tverrgatene er viktige påkoblingspunkter for myke trafikanter og viktige historiske siktakser. Ved å sette søkelys på disse punktene som mulige små torg og plasser langs gata, vil man kunne skape et variert og innholdsrikt forløp langs Innherredsvegen.

English summary 

Innherredsveien is one of the four major street projects in the Environmental Package in Trondheim. The Norwegian Public Roads Administration was the commissioner for the project on behalf of the Environmental Package. Asplan Viak has been commissioned to prepare a preliminary project. 

As a management tool, a prioritization pyramid from the planning program has been used. This was set up as a reverse pyramid where pedestrians (City life), and the metro bus are on the upper level. Bicycle placed on the level below, transportation of goods and car traffic at the bottom of the hierarchy. 

The main purpose of the project is to form a new and improved design in order to achieve the zero-traffic growth target. The street will be transformed into an efficient public transport axis with high environmental standards and good conditions for pedestrians. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Statens vegvesen v/Torstein Ryeng

Prosjektperiode: 2019

Areal/størrelse: 2,2 km

Kostnad inkl. MVA: Anslag: 340 mill. kr

Prosjektansvarlig: Birgitte Nilsson

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ørjan Buschmann Eivindsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jens Zeevaert, Brit Solveig Johnsen, Roy Anders Hesjedal, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS

Idé/initiativtaker: Statens vegvesen

Asplan Viak AS, Trondheim

  • Innherredsveien_2
  • Innherredsveien_4
  • Innherredsveien_5

Liknende prosjekter