Sandslihaugen er bygd om til barnehage, barneskole og ungdomsskole med tilhørende uteområder og skolegård. Den internasjonale skolen med barnehage ble flyttet fra Sletten til Sandsli i 2019

Utearealene i nord er avsatt til ungdomsskole, området i sør til barneskole og området i vest til barnehage. Den nye skolen og barnehagen er lagt til et eksisterende bygg, tidligere teknisk bygg for Statoil, med delvis opparbeidede uteareal. Prosjektet er utarbeidet i nært samarbeid med oppdragsgiver og anleggsgartner Boasson AS. 

Oppgaven bestod i hovedsak i å omprogrammere utearealene, og skape soner for ulike brukergrupper; barnehage, småskolen (1-4. trinn) og mellomtrinnet (5-7. trinn) og ungdomsskolen (8-10 trinn). Eksisterende bygg var også omgitt av uberørt skog. Det var viktig å bevare naturområdene og få naturen med som element i planleggingen, samt gjenbruke og videreutvikle tidligere opparbeidelse med ny. 

Resultatet har blitt uteområder med gamle trær, bekkeløp og skog med stier og oppholdssteder som omgivelser, samt ny opparbeidelse med turveier, grillhytte, amfi og naturlek i skogsområdene. I tillegg er det bevart et våtmarksområde bak bygget i barnehagens sone, som nærutfluktsområde og oppdagelsesområde. I sonene nærmest bygget er atkomst-, leke- og oppholdssoner. ISB kan tilby varierte uteområder til barn og unge. De ulike sonene i uteområdet henger sammen, samtidig som de skal føles trygge for hver enkelt gruppe. Lekesonene er bygd opp med ulike nivåer med både ferdige lekeapparater og mer uformelle elementer som kanter og ramper, samt gode oppholdssoner i sola. 

---
Sandslihaugen (formerly technical building Statoil) has been converted into kindergarten, primary school and lower secondary school with associated outdoor areas and schoolyard. The outdoor areas in the north are set aside for a secondary school, the area in the south for a primary school and an area in the west for kindergarten. The new school and kindergarten have been added to an existing building with partly built-up outdoor areas and untouched forest. In the planning, it was important to preserve the natural areas, and include nature as an element, as well as reuse of the old landscape. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Anleggsgartner Boasson AS og Bergen kommune

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 14 daa

Prosjektansvarlig: Smedsvig landskapsarkitekter (forprosjekt og rammesøknad) og TAG arkitekter (detaljplan og byggefase)

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jorun Espetvedt MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Merete Gunnes MNLA og Jorun Espetvedt MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: Rexir Bygg AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Boasson AS

Arkitekt: Norconsult (rehabilitering og ombygging til skole og barnehage)

Idé/initiativtaker: Bergen kommune v/utbyggingsetaten

Sweco Architects Bergen

 • ISB 8 - Ballbinge og nyttehage på barneskolen sitt areal. ( Foto BoassonInt)
 • ISB 7 Bordtennisområde nær hovedinngang til skolen på ungdsomsskolen sitt areal (foto Boasson)
 • ISB 6- Ny opparbeidelse av amfi inn mot uberørt kolle i ungdomsskolen lekeomårde. (Foto Boasson)
 • ISB 5- Klopp i våtmarksdraget i barnehagens uteområde. (foto Domantas Stukas)
 • ISB 4- Grillhytte rillhytte i barnehagens uteområde, et samlingspunkt i furuskogen. ( foto Boasson)
 • ISB 3. Fra hoverinngangspartiet til skolen. (foto Domantas Stukas)
 • ISB 2- Skolegård til barneskolen med amfi og lekeområde. (Foto Boasson)
 • ISB 1- Luftfoto søndre del med uteområde for barnehage og skolegård for barneskolen. (Foto Domantas Stukas)
 • Domantas Stukas Pictures - Sandslihaugen-9 copy
 • Domantas Stukas Pictures - Sandslihaugen-25

Liknende prosjekter