I forbindelse med utbygging av 1650 nye boenheter på nedre Billingstad har Asplan Viak vært rådgiver for infrastruktur. Området ligger tett på Neselva, klassifisert som prioritert naturtype «viktig bekkedrag med A-verdi», dvs svært viktig pga intakte kantsoner, høy forekomst av rødlistearter og stor betydning for sjøørret og laks. 

I tverrfaglig samarbeid med VEG, VA, RIE, geotekniker og broingeniør har landskapsarkitektene jobbet med et utformingsforslag som i størst mulig grad ivaretar eksisterende naturverdier, samtidig som elva tydeliggjøres som viktig landskapselement. Prosjektet har i stor grad handlet om å gjøre «minst mulig», slik at kantvegetasjon, gamle trær og rødlistearter ikke forstyrres unødig. Bestanden av sjøørret i Neselva vurderes å ha stor betydning for hele Oslofjorden, og regnes som nasjonalt viktig. Fisken går opp i elva i oktober–november for å gyte. I denne perioden er fisken følsom for sterk belysning. Dette er en av grunnene til at det var vesentlig å begrense kunstig belysning ved elva og nødvendig og viktig å ivareta intakt kantsonevegetasjon.

Gang- og sykkelatkomst til prosjektområdet fra øst ivaretas via to nye broer. Etter idé fra landskapsarkitekt Terje Kalve og i samarbeid med kunstner Kai Rittun, ble det utviklet fiskemotiv i rekkverket på den største av broene. Silhuettene av fisk trer fram mot en bakgrunn av perforerte cortenstål-plater og de 50 000 hullene som utgjør motivet ble skåret ut ved vannkutting. Et stedstilpasset belysningskonsept retter lyset mot gangbanen. På denne måten begrenses lysforurensningen mot elva. Det er valgt en gul fargetone som i mindre grad forstyrrer fisken enn hvitt lys. Belysningen kan dempes i perioden da fisken er ekstra sårbar. 

 

Vestre Billingstad consists of 1650 new housing units, close to Neselva, classified as a highly important river nationally due to intact border vegetation, a high number of endangered species and as breeding ground for sea trout and salmon. To protect and showcase these natural values, a new bridge was designed with a motive of fish in a stream. Artist Kai Rittun drew the fish silhouettes, while Asplan Viak developed a method to generate circles around the fish shapes. The 50 000 holes were cut out by using water cutting. A site-specific light concept was developed taking the natural life in the river into account by reducing direct light and using a warm light tone and dimming the light during the spawning season. 

Lokasjon

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Asker, Viken

Oppdragsgiver: Bergerveien 24 AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Prosjektansvarlig: Lise Carlsen

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Terje Kalve MNLA, Jonatan Svartås MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Taran Aanderaa MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (VA, RIE, VEG, geoteknikk), Zenisk (lysdesign), Jonathan Colman (økologi)

Entreprenør: Isachsen Anlegg AS

Kunstner: Kai Rittun

Annet: Vannkutteverksted: Water Jet Norge AS

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Gang--og-sykkelbro,-Billingstad_01
  • Gang--og-sykkelbro,-Billingstad_02
  • Gang--og-sykkelbro,-Billingstad_03
  • Gang--og-sykkelbro,-Billingstad_04

Liknende prosjekter