Mulighetsstudien for Kanalen som byrom benytter skissen som verktøy for å konkretisere idéer og muligheter for kanalområdet i Tønsberg. Prosjektet er bygget opp rundt to «bøker»; Felles idékatalog og Skisseboka. 

Felles idékatalog er Tønsberg by sin bok. Her får befolkningen uttale seg fritt, og komme med frustrasjoner og innspill for et framtidig kanalområde. Barn og unge har blitt spesielt involvert gjennom barnetråkkanalyse og bruk av digitale medvirkningsplattformer. Sentrale aktører langs kanalen er invitert til å fortelle om eventuelle planer og prosjekter. Alle er bedt om å svare på følgende spørsmål: Hva ønsker du for området? Hva bør endres? Hva bør fjernes? Disse enkle spørsmålene har gitt et omfattende materiale å bygge videre på.

En fagressursgruppe fra kommunen og fylkeskommunen har bidratt med en rekke innspill underveis i prosessen. Relevante tema fra tidligere planer og mulighetsstudier er representert i katalogen. Ti landskapsarkitekturfaglige råd er også implementert i katalogen. Alle innspill og tema er illustrert på en visuell og inspirerende måte, og synliggjør mangfoldet av idéer, kritiske røster, drømmer og planer for kanalområdet. 

Skisseboka er landskapsarkitektens bok til Tønsberg. Her vises en rekke skisser som konkretiserer idéene uten å sementere en bestemt løsning. Erfaringen er at skisser ofte er lettere å forstå enn en plantegning eller et diagram. Gjennom skissene kan vi derfor diskutere og vurdere løsninger på en måte som er tilgjengelig for alle. Det gir et felles verktøy i byutviklingen, som kan gjør det lettere å komme nærmere en realisering av prosjektene.

 

«The Channel as Public Space» feasibility study uses the sketch drawing as a tool to transmit spesific ideas and possibilites for the canal area in Tønsberg. The project is built around two “books”, The Public Idea Catalogue and The Sketch Book. 

The Public Idea Catalogue highlights the process in which the community was invited to share their ideas for a future canal area. Children and youth were given special focus through digital public participation platforms. Ideas were illustrated to highlight the diversity of ideas, as well the as dreams and plans that exist for the canal area. The Sketch Book is a collection of quick sketches that objectify the ideas from the process without binding to a specific solution. This provides the basis of an accessible approach towards the realization of future projects in the canal area.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Tønsberg, Vestfold og Telemark

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune v/ Cathrine Heisholt, Emile Lassen Bue og Magnus Ciril Martin

Prosjektperiode: Juni 2020–januar 2021

Kostnad inkl. MVA: 600 000 kr

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Illustrasjon 3 - Tønsberg - kanalen som byrom - tautrommel
  • Illustrasjon 1 Tønsberg - kanalen som byrom - ikon konsept
  • Illustrasjon 2 Tønsberg - kanalen som byrom - ikon sjøstasjon stupetårn
  • Illustrasjon 5 Tønsberg - kanalen som byrom - bryggekant

Liknende prosjekter