Asplan Viak AS og Entasis arkitekter har utarbeidet «Samspillet på Brøset». Målet om reduksjon fra dagens elleve til tre tonn CO2-utslipp per person per år er nødvendig for å bidra til at den globale oppvarmingen ikke øker mer enn 2°C innen 2020.

Bydelen planlegges for 1600 boliger, samlet om en allmenning. Dette utgjør bydelens energimessige og sosiale motor med kunnskapsbase, helse- og velferdsbase og andre sentrale funksjoner. Bebyggelsen rammes inn av en «Loop», en ferdselsåre som sammen med andre tilbud skal inspirere til økt fysisk aktivitet. Rundt bebyggelsen etableres et grønt belte for aktivitet, biologiske mangfold og
matauk. Det forutsettes ingen bilkjøring internt i boligområder. Dette frigir store areal til annen bruk. Det skal etableres en bildelering, beboerne bor på færre kvadratmeter og vil i større grad bytte varer og tjenester.?

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Trondheim

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Prosjektperiode: 2010-2011

Areal/størrelse: 350 daa

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS. Medarbeidere i Asplan Viak: Siv.ark. Hilde Bøkestad, Sigrid Vasseljen MNLA, Siv.ing. Per Daniel Pedersen (miljø, klima, energi) og Siv.ing. Birgitte Halvorsen (transportplanlegging)

Arkitekt: Asplan Viak i samarbeid med Entasis, Danmark

Idé/initiativtaker: Et pilotprosjekt i Framtidens byer

Asplan Viak AS, Trondheim

  • 110111_T_LAND_GJELDER_1000_2_A4_
  • 110119_illustrasjon til pressemelding
  • allmenningen_A4

Liknende prosjekter