Utvikling av kollektivknutepunkter er komplekse og krevende oppgaver som forutsetter dialog og samhandling mellom alle parter. I kampen om arealene er utfordringen å finne løsninger som fungerer i et helhetlig byutviklingsperspektiv.

Felles forståelse av knutepunktets forutsetninger, utfordringer og muligheter gir et godt utgangspunkt for å lykkes. Målet med knutepunktprosjektet er å lage et samlet kunnskapsgrunnlag som legger til rette for at fortetting og bymessig utforming kan forenes med god framkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikken.

Kunnskapsgrunnlaget skal fungere både som en verktøykasse, og som en omforent metode. Verktøykassa kan tas i bruk av alle som arbeider med planer for knutepunkter, både knyttet til byutvikling og mobilitet. Kunnskapsgrunnlaget omfatter derfor både det trafikale knutepunktet og det omkringliggende byutviklingsområdet. Kunnskapsgrunnlaget tilfører en helhetlig metode som samler både areal- og transportaktørene rundt en felles systematikk for å vurdere kvalitetsfaktorer i knutepunktene uavhengig av sektor og særinteresser.

Kunnskapsgrunnlaget viser at det finnes en lang rekke kvalitetsfaktorer som til sammen sier noe om hvor godt et knutepunkt fungerer i et helhetsperspektiv. I planlegging og prosjektering av knutepunkt kan man dermed ikke bare se på konkrete tiltak som bidrar til å heve én kvalitetsfaktor, man må også se på hvordan dette gir utslag på balansen mellom bymessig utvikling og gode mobiltetsløsninger. Kunnskapsgrunnlaget beskriver 33 kvalitetsfaktorer fordelt på 3 hovedkategorier: byform, byfunksjoner og mobilitet. Tredelingen er gjort for å oppnå balanse mellom sentrale målsettinger for knutepunktutvikling, slik at bymessig utforming og mobilitet er likeverdig godt ivaretatt. Ved at vurderingene tallfestes, kan status og konsekvenser av mulig utvikling illustreres grafisk. Dette kan framstilles som en kvalitetsrose der man får en felles sammenstilling av status på hver enkelt kvalitetsfaktor og samtidig får et overblikk. Det er laget en «stegmodell» dvs. en veileder til hvordan man kan ta metoden i bruk, med en detaljert forklaring på hvordan man kan vurdere kvaliteter i knutepunkt og finne status for knutepunktet som helhet. 

---
Urban node development presents complex challenges in all steps of the planning fase. Numerous interests must be considered within the same limited area, with an overall goal to find holistic solutions that secures compact city development, high quality public spaces and attractive solutions for green mobility. The project aims to create a common platform of knowledge that demonstrate how these challenges may be addressed in central city nodes. This platform serves as a toolbox filled with numerous, freestanding tools, but also as a complete method for trafical city centre nodes and surrounding public space. This tool invites various interesting parties to cooperate over the same set of quality parameters, to establish a common platform for future development. 33 various qualities are being studied, sorted under the three main groups city shape, city function and mobility. 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Osloregionen

Oppdragsgiver: Plan og bygningsetaten, Oslo kommune

Prosjektperiode: 2020–2021

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Rådgivere/konsulenter: Vista Utredning

Prosjektgruppe: Bane NOR Eiendom, Ruter, Statens Vegvesen, Viken Fylkeskommune, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Bærum, Nordre Follo, Ullensaker, Lillestrøm og Asker kommune

Bjørbekk & Lindheim AS

  • kvalitetsfaktorer
  • stegmodell
  • Kollektiv_mobilitet
  • trygghet_byfunksjon

Liknende prosjekter