For å utnytte deler av restvannføringen i Austdøla i Osa i Hardanger, har Statkraft Energi AS søkt om konsesjon til ny kraftproduksjon. Utbyggingen omfatter etablering av reguleringsmagasin i Austdølvatnet og inntaksbasseng på Viermyr, etablering av kraftverkene Viermyr og Austdøla samt rørgatetrasé ned Austdalen.

For utbyggingen er det sett på tre alternativer med ulike stasjonsplasseringer og  rørgatetraséer.Området er delt inn i tre delområder med ulik karakter; Austdølvatnet og Viermyr med høyfjellskarakter og mye bart fjell, Austdøla, et dramatisk elvegjel med bratte fjellsider og lange rasmarker og indre Osafjorden, et harmonisk kulturlandskap med høy opplevelsesverdi.
Statnetts planer om ny 420kV ledning mellom Sima og Samnanger vil berøre delområdene og er tatt med i verdivurderingen. Regulering av Austdølvatnet, redusert vannføring, rørgatetrasé og stasjons-plassering har vært viktige faktorer for landskapsbildet  i konsekvensutredningen.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Beliggenhet: Austdøla, Osa i Hardanger

Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS

Byggeår: 2011-2012

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS, Avdeling Energi, Seksjon Naturressurser

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS v/Eva Hjerkinn MNLA

Annet: Prosjekttype: Konsekvensutredning vannkraftutbygging., Utredningstema: Landskapsbilde

Multiconsult, Oslo

  • Pan Austdølvatnet etter
  • Inntak Viermyr etter
  • Viermyr kraftstasjon etter

Liknende prosjekter