Kvilesteinsvatnet på Vikafjellet i Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke, er regulert 25 meter av en hoveddam og to sperredammer, bygget i perioden 1967-70. Dammene ble opprinnelig bygget av fyllitt, som er den fremtredende bergarten i området.

Fyllitten tålte ikke påkjenningene av bølgevirksomhet, isgang ved nedtapping og frost. Sakte, men sikkert var store deler av beskyttelseskappen på dammene brutt ned. Norges Vassdrags- og Energi direktorat påla derfor dameieren Statkraft å rehabilitere damanlegget ved Kvilestein.
Kvilesteinsdammene har høyeste regulerte vannstand 920 meter over havet i et åpent fjellandskap langt over tregrensa. Damanlegget ligger rett inn mot grensen til Stølsheimen landskapsvernområde og vegen inn til anlegget er viktig adkomstveg for mange brukere av Stølsheimen. Hoveddammen ligger i nordenden av vannet tvers over dalen. Med en lengde på 275 m, høyde på ca 47 m og en toppbredde på 13 meter, er det et stort landskapselement med en markert fjernvirkning.
Den største sperredammen er 460 meter lang og 19 meter på det høyeste.
Dammene ble rehabilitert ved å kle de gamle dammene med sterke beskyttelseslag av serpentinitt. Den gamle kjernen og filtersonen ble beholdt. En dobbel plastring ble lagt i forbandt, med lengderetningen på steinen tilnærmet normalt på hellinga av damsiden. De grove og ujevne blokkene framstår i presise flater og skråplan.
Nytt steinbrudd ble etablert i en lokal fjellformasjon som heter Vetle Raudberg. Steinbruddet ligger delvis inne i magasinet, slik at det meste av det ligger under vann ved høyeste regulerte vannstand.
I dag fremstår dammene som lyst grågrønne. Går en ut på damkronen vil en oppdage et vakkert fargespill i blått, grønt, hvitt og rødt. Over tid vil dammene skifte farge. Steinoverflaten blir oksydert, og damanlegget vil bli rødt som Vetle Raudberg og Raudberg.
Dette er blitt et anlegg som imponerer i sin form og kvalitet; uansett hva man mener om vannkraftutbygging. Anlegget er et bevis på at en ved god arbeidsledelse og med bruk av flinke fagfolk ved utførelse kan få anlegg som i teknisk og visuell kvalitet holder mål i overskuelig fremtid.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Oppdragsgiver: Statkraft SF

Byggeår: 1998-2000

Areal/størrelse: Innbygde masser 150 000 m³

Kostnad inkl. MVA: 45 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ingmar Husnes

Landskapsarkitekt: A/S Landskapsarkitekt Valborg Leivestad

Ansvarlig landskapsarkitekt: AS Landskapsarkitekt MNLA Valborg Leivestad

Rådgivere/konsulenter: Statkraft Grøner, ansvarlig Einar Ødemark

Entreprenør: Statkraft Anlegg (skiftet navn til NCC Tunnelling i 2000)

Annet: Godkjennende myndighet: NVE Region Vest v/ Egil Hyllestad, Ivar Sægrov og Tone Israelsen MNLA

A/S Landskapsarkitekt Valborg Leivestad

  • kvilesteinen2
  • kvilesteinen3

Liknende prosjekter