Årdal i Ryfylke er et dalføre med jordbruksmarker og vakkert kulturlandskap. Det har en unik sammensetning av både sand- og grusforekomster.

Disse har meget høy kvalitet og regnes blant de beste i nasjonal og internasjonal sammenheng som tilslagsmateriale for betong.
Konsekvensutredningen gir en samlet vurdering av tiltakets virkning for samfunn, miljø og naturressurser. Særlig kulturminner og landskapsverdier blir negativt påvirket av uttakene. Terrenget senkes 50 m på det meste, og flere gårdsbruk flyttes. Arealene vil stort sett bli tilbakestilt som høyproduktiv landbruksjord. I arbeidet med landskapsverdier ble landskapsbildets verdi i de syv delområdene vurdert. Konsekvensene av tiltaket er visualisert med fotomontasjer fra aktuelle posisjoner for å synliggjøre fjern- og nærvirkning av uttakene. Det vises tre faser; dagen situasjon, uttaksfase og tilbakelagt landskap etter ca fem år.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Oppdragsgiver: NorStone AS

Prosjektperiode: 2005 - 2045

Areal/størrelse: 38 mill. tonn el. 18,6 mill. m²

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS avd. Noteby, Origo Miljø as, Sinus AS

Asplan Viak AS, Stavanger

  • konsutraardal02
  • konsutraardal03

Liknende prosjekter