Tromsø by har utfordringer når det gjelder stormflo og havnivåstigning. Tiltak som kan senke risikoen for skader knyttet til klimaendringer, er vurdert og foreslått på oppdrag fra Tromsø kommune.

MÅL FOR UTREDNINGEN
Samtidig ser studien på situasjonen med overvann og ekstremnedbør. Sentrum og tilliggende transformasjonsområder nord for brua har blitt analysert i forhold til byens strukturer, typologi, grønnstruktur, landskap og terreng sammen med veier, gater og annen infrastruktur. For de ulike delområdene som har framkommet gjennom byanalysen med «klimabriller» på, er det angitt mulige prinsippløsninger og aktuelle planmessige føringer for nye og eksisterende byområder langs sjøen.Mål for utarbeidelse av konsepter har vært å: 

- Sikre at bebyggelsen og sikringstiltakene bindes sammen på en naturlig måte til byens kontekst. 

- Arbeide med blågrønne strukturer som kan gi et attraktivt og sanselig miljø som inviterer til opphold og utendørs liv, samtidig som det blågrønnes funksjonelle egenskaper for å håndtere overvann opparbeides.

- Arbeide med tydelig definisjon av eierskap for de enkelte områder, slik at det er tydelig hvor offentligheten har ansvar og hvor det private og semiprivate kan koble seg på de overordnede og strukturelle grepene.

Gode illustrasjoner utarbeides for videre kommunikasjon med klimadesignet. Prosjektet inneholdt også en serie med kompetansehevingsmøter angående klimaendringer og ulike scenarier for byen.

---
Concepts reducing the risk of damage related to climate change are provided on behalf of Tromsø Municipality. The study also investigated the situation with surface water and heavy rain. The city centre and transformation areas north of the city bridge have been analysed in relation to the city's structures, typology, green structure, landscape, and terrain together with roads, streets and other infrastructure compered to sea level rise and heavy rain. Sweco has given principles and guidelines for new and existing urban areas along the coastline, to ensure that the building principals and climate adaptation are customizes to the context of the Tromsø city and the city life. The project also included a series of seminars with the municipality of Tromsø to update knowledge on climate change.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Oppdragsgiver: Tromsø kommune v/Johanne Kryger

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: November 2020–mars 2021

Prosjektansvarlig: Roger Pedersen

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Lillestrøm

Ansvarlig landskapsarkitekt: Torunn Hognestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristin Sandeggen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Torbjørn Friborg, Øystein Rapp

Sweco Norge AS, Lillestrøm

  • 03-Overvannskart
  • Snitt_prinsipp_overvannshåndtering_NO
  • Snitt_Strandmoen_Artikkel

Liknende prosjekter