Framtidens Alles Wembley skisserer et sted der ulike typer ønsker av ulike mennesker i alle aldre, kulturer og interessefelt enes om noe felles. Konseptet henspiller på en rik og sammensatt brukergruppe. Området ligger i skjæringspunktet mellom marka og drabantbyen og fungerer som et knutepunkt og terskel inn til Østmarka – et naturlig sted for folk å møtes uavhengig av bakgrunn og fokus.

Skisseprosjektet har tatt til seg folks mange erfaringer og bruk av stedet, historier, opplevelser og sist men ikke minst naturgrunnlaget.  Av brukermedvirkningen fremkom at brukerne først og fremst er opptatt av stedegne kvaliteter og naturverdiene. De ønsker både aktiviteter og bevaring av skogen, enga, klatrefjellet mm.  Alles Wembleylegger tilrette for flere møter og naturopplevelser. Den gir plass til stedstilpassede aktiviteter basert på de mangfoldige historier området innehar. 

Konseptet gir rom for å utvikle eksisterende aktiviteter, tenke langsiktig, skape mer balansert arealbruk som frigir områder for nye aktiviteter.

Skogen er sterkt tilstede på Lille Wembley. Som underkonsept ligger naturmystikken og eventyrene inspirert av omgivelsene, den gamle lauvskogen, sumpskogen og nærheten til Østmarka.

English summary
The forest is highly present at Lille Wembley, building an underlying concept which works to expose the mystical qualities of nature of the old broadleaf forest, the swamp forest and the proximity to eastern area of the Marka. The concept provides space for developing existing activities, thinking long-term, and creating more balanced land uses that release areas for new activities.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo, Haugerud

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Bydel Alna

Prosjektperiode: Skisseprosjekt 2018

Areal/størrelse: 28 daa

Kostnad inkl. MVA: Budsjett ca. 10 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sofie Persvik

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sofie Persvik, Christopher Diaz Linnerud, Cecilia Eklund Thoren, Hanne Johnsrud, mfl.

Rådgivere/konsulenter: ÅF Lighting

Arkitekt: Mark Szoke

Idé/initiativtaker: Bydel Alna v/Halvor Voldstad, Hanne Marie Sønstegaard m.fl.

Finansieringskilde/sponsor: Oslo kommune

LINK arkitektur AS Landskap

  • Lille Wembley 2 Landskapsplan 500 m tekst_liten
  • Lille Wembley 3 9erfotball-01-02-02
  • Lille Wembley 4 Panorama paviljong-kopi

Liknende prosjekter