Vollen tettsted var tidligere preget av tung trafikkbelastning og et sterkt nedslitt veganlegg. Ombygging av Slemmestadvegen ble vedtatt i 1996. Målet med prosjektet har vært å gi vegen en utforming basert på stedets premisser og kvaliteter, og å forbedre sikkerhet og framkommelighet for gående og syklende.

Vegen har fått tilbake sin opprinnelige slyngende linjeføring. Linjeføringen er forsterket av langsgående natursteinsmurer som tar opp høydeforskjellene på stedet. Disse hovedgrepene har muliggjort reetablering av strandarealer og bygging av en skjermet gang- og sykkelveg som forbinder arealene og bebyggelsen som ligger ned mot sjøen. Vollens rike tradisjoner innen fruktdyrking, båtbygging og isproduksjon har vært en inspirasjonskilde i utformingen av anlegget, i valg av materialer og planter. Prosjektet omfatter opprusting av både statlige, kommunale og private anlegg og ombyggingen har generert ny vekst for stedet.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Rv 165 Slemmestadveien, Vollen i Asker

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2007

Prosjektperiode: 1996-2007

Areal/størrelse: ca 17 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 55 millioner kr.

Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/Birgitte Rodum MNLA

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/Johan Østengen og Kari Bergo, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Østengen & Bergo AS v/bl.a. Ann-Kristin Viken Almås

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS v/Venche Rørtveit

Entreprenør: Oslo vei

Anleggsgartner: ISS landscaping

Samarbeidspartnere: Asker kommune og berørte grunneiere

Prosjekttype: Konkurransebidrag

Priser i konkurranser: Vakre vegers pris 2008

Finansieringskilde/sponsor: Statens vegvesen Region øst med bidrag fra Asker kommune og private

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • miljogatevollen2009-02
  • miljogatevollen2009-03
  • miljogatevollen2009-04
  • miljogatevollen2009-05
  • miljogatevollen2009-06

Liknende prosjekter